Francisca Maya, coordinadora del programa acceder a Sabadell

Francisca Maya, coordinadora del programa acceder a Sabadell

El programa Acceder és la principal iniciativa de la Fundación Secretariado Gitano, un programa que té per objectiu la inclusió laboral de la comunitat gitana. Recentment Acceder ha arribat als quinze anys d’història, temps en què ha aconseguit que prop de 24.000 persones gitanes trobin una ocupació. Per conèixer millor aquest programa entrevistem Francisca Maya, coordinadora de la fundació a Sabadell.

 

Per què sorgeix el programa Acceder? Quins objectius té?

Sorgeix de la necessitat de treballar i millorar l’ocupabilitat d’una part important de la població gitana, ja que aquesta es troba en una situació d’especial vulnerabilitat social i laboral, exclosa del mercat laboral i l’accés a les oportunitats d’ocupació.

L’objectiu general de la fundació és treballar per la promoció integral de la comunitat gitana, des de l’atenció a la diversitat cultural. I l’objectiu del programa Acceder, és promoure l’ocupació per compte aliena de manera prioritària, busquem la incorporació efectiva al mercat laboral d’aquelles persones gitanes més allunyades d’aquest.

 

Quines són les principals barreres que afronta una persona gitana en l’accés al mercat laboral?

Per comprendre la nostra intervenció hem de tenir en compte alguns elements clau respecte a la població gitana i al mercat laboral.

Bona part de les professions de les que han viscut tradicionalment els gitanos estan en recessió o exigeixen una forta reconversió en les maneres de exercir-se.

Una part important de la comunitat gitana es troba encara en situació d’exclusió i risc social, amb baixos nivells educatius i de competències professionals.

Són molt poques les persones gitanes que accedeixen a l’oferta de formació professional normalitzada a causa, en gran mesura, de la falta d’adaptació d’aquests recursos i als requisits d’accés als mateixos.

També, per les nostres trajectòries familiars no s’ha treballat per compte d’altri: gran part de la població gitana té experiència laboral amb la família, en la venda ambulant o altres negocis; i fer front a un mercat laboral altament competitiu, amb l’exigència de la formació i una educació reglada, amb normes i hàbits laborals que alguns joves no coneixen al cent per cent.

 

Com s’intervé des de la Fundació Secretariat Gitano per revertir aquesta situació?

Treballem millorant l’ocupabilitat dels nostres usuaris. L’ocupabilitat és la capacitat d’una persona d’accedir a una feina i mantenir-se en ella, a través de la seva experiència, formació, i competències, etc.

Treballem amb formacions, i promovent les competències transversals per donar poder a la persona que cerca una ocupació. Sempre a través de la formació, amb tutories personals i grupals. Comptem amb diverses plataformes virtuals per treballar l’ocupabilitat dels nostres participants i veure com van millorant la seva ocupabilitat.

Una altra de les principals línies d’acció de l’Acceder és la intermediació amb les empreses, i l’acostament de la població gitana a les oportunitats d’ocupació que les empreses generen.

Facilitem que un sector de la població espanyola, tradicionalment exclòs dels canals d’informació d’oferta d’ocupació, accedeixi als mateixos i pugui, des del coneixement, accedir a una opció d’ocupació.

En definitiva, treballem perquè l’oferta i la demanda tingui el millor encaix possible, fomentant l’autonomia de les persones gitanes en la seva decisió des de la millora de la seva ocupabilitat, promovent en la mesura de les nostres possibilitats l’accés a un treball decent, amb protecció social, on es respectin els drets laborals, en un entorn segur, amb participació, llibertat sindical, ingressos adequats …

 

Com ha afectat la crisi econòmica per als gitanos en l’àmbit laboral?

En l’últim informe anual de l’Organització Internacional del Treball (OIT, 2015) ja s’assenyala que el model tradicional d’ocupació està canviant en els països més desenvolupats. Aquest, que estava definit per ser una feina assalariada, permanent i fixa, s’està veient qüestionat per la realitat d’ocupacions temporals, falsos autònoms i precarietat. La crisi econòmica va suposar una destrucció massiva d’ocupació, i de la devaluació dels salaris dels que menys guanyaven, fet que ha contribuït a intensificar la paradoxa dels treballadors pobres, essent Espanya el tercer de la Unió Europea que més treballadors pobres té, només per darrera de Romania i Grècia.

Aquesta és la realitat en la qual es troben moltes de les persones gitanes que accedeixen a una ocupació, i és una realitat sobre la qual hem de seguir treballant per aconseguir que siguin cada vegada menys. Només podrem tenir alguna incidència si posem encara més esforços en la millora de la qualificació de la població gitana, perquè així tinguin més i millors oportunitats en el mercat laboral actual i futur.

 

Dins de la comunitat gitana, hi ha algun sector / grup que presenti més dificultats?

Hi ha un sector de persones gitanes amb major vulnerabilitat social, amb un risc d’exclusió molt alt, que són les persones amb més dificultats i excloses per tots els factors. Són les persones que viuen en una situació extrema, sense poder accedir als recursos necessaris per a poder viure, persones sense habitatge, analfabetes, amb menys recursos i habilitats socials. Per a elles hi ha major dificultat. Si no estan cobertes les necessitats bàsiques per a qualsevol persona, és molt difícil enfrontar les barreres de l’accés del mercat laboral.

Aquests estarien en primer lloc, després podem parlar de dones i del grup de joves.

 

¿El component cultural de les persones gitanes ens fa diferents en el món laboral?

Aquest component cultural no ens fa diferents a les persones gitanes en el món laboral, ens fa diferents punt de partida, i en les expectatives que es tenen d’aconseguir un lloc de treball.

En el món laboral t’exigeixen tenir les mateixes competències i nivell d’estudis que a qualsevol altre ciutadà, per això es necessiten programes específics per poder pal·liar aquestes dificultats. La població gitana té una situació especial de desigualtat i desavantatge, pel que es fa necessari establir actuacions, també especials, de caràcter compensador, que es concentrin en aquest grup; i han de ser mesures que condueixin sempre cap a la normalització en els àmbits laboral i social

 

Heu detectat casos de discriminació durant processos de prospecció d’empreses?

Sí, hem detectat alguns casos. Quan és així activem les vies d’intervenció, la recollida del cas i la denúncia, i intentem treballar amb l’empresa per desmuntar els arguments que utilitzen per a la no col·laboració (pràctiques, possibles contractes, etc.).

 

De quin sector són les empreses més interessades a col·laborar amb el programa Acceder?

El sector que es mostra més interessat a col·laborar és el de serveis; dependentes de grans superfícies, dependents de moda, mossos de magatzem, hostaleria, controladors d’accés, neteja, reposadors, manipulació en cadena, etc.

 

Quin impacte ha tingut el programa Acceder aquí a Catalunya?

Podem valorar l’impacte de la nostra intervenció des del Programa amb les dades públiques que té la Fundació Secretària Gitano. A nivell de Catalunya, en aquest últim 2015 s’han atès a 703 usuaris, s’han efectuat 254 contractes i han accedit a formació 198 participants.

 

Quina està sent l’evolució dels perfils professionals que es promouen a la fundació des dels seus inicis?

L’evolució dels participants del programa i dels perfils professionals ha anat canviant al llarg d’aquests anys, adaptant-nos a les necessitats del mercat laboral. Les formacions que realitzem sempre les planifiquem amb la demanda laboral que cada vegada és més diversa i s’ajusta més als temps que vivim. En aquest sentit, hem passat de realitzar cursos amb poques hores en l’aula i adaptats al perfil dels participants, a formacions que faciliten l’obtenció de certificats de professionalitat per als nostres participants, permetent així una evolució professional d’acord amb la realitat laboral en què vivim.

 

Un dels objectius del Programa Acceder és transformar les altes taxes d’ocupació desregularitzat o temporal per compte propi en treball per compte d’altri, quines són les barreres que us trobeu tant a les empreses com en els propis gitanos per a aquesta transformació?

L’objectiu és oferir la possibilitat de incorporar-se al mercat laboral per compte d’altri, com fa més del 80% de la població espanyola.

La barrera més repetida són els estereotips i prejudicis. Primerament vam pensar que cal un canvi per part de l’empresa, ja que una vegada superada aquesta barrera, es valora als usuaris no per la seva ètnia sinó per les seves competències. Així doncs, durant i després de treballar l’anterior, en la comunitat gitana és necessari ampliar la mirada professional, mostrant les possibilitats que ofereix el treballar per compte d’altri, i intentar modificar la por al rebuig per ser gitano.

 

¿Es coneix alguna aproximació estadística a dades d’atur dins de la comunitat gitana?

Segons l’últim estudi realitzat, amb metodologia de l’EPA, l’any 2011, la desocupació afecta més a la població gitana que al conjunt de la població, amb una taxa de 36,4% enfront del 20,9% respectivament.

De totes les persones gitanes desocupades, un 14,2% tenien entre 16 a 19 anys, triplicant la proporció de la població en el seu conjunt en aquest grup d’edat (4,5%). 6 de cada 10 gitanos a l’atur, es trobaven en la mateixa situació feia un any. I més d’un 22% havien perdut la feina en l’últim any.

 

Quins són els reptes de futur que el programa Acceder afronta en un mercat laboral cada vegada més volàtil?

El repte és seguir treballant per la igualtat de drets i oportunitats de la població gitana, tant a l’accés a l’ocupació, com en l’educació, l’habitatge i la no desigualtat per raó de gènere, adaptant-nos amb les nostres formacions i programes a la demanda actual del mercat laboral, i seguir millorant l’accés al mercat laboral de les persones gitanes.

Sobre el autor

Respondre