ART

Els gitanos i la música

L’art dels sons en la cultura gitana

Europa, mosaic cultural, és també un mosaic musical i cada poble és guardià de ritmes i d’estils que han renovat a través de segles, gràcies també a influències externes, orientals i afroamericanes. En aquest ric mosaic cultural europeu també els gitanos han fet la seva aportació, amb colors i formes distintives que van des de la tradició popular dels Balcans fins al flamenc espanyol i el jazz manouche francès.

La manera inconfusible de fer música dels gitanos, amb ritmes, formes i interpretacions pròpies, ha extret la seva saba de la regió geogràfica i dels condicionaments històrics i socials dels països d’acollida. La riquesa dels ritmes, melodies i harmonies de la música gitana ha estat utilitzada per compositors com Liszt, Brahms, Schubert, Falla, Granados, Turina, Ravel, Debussy, Dvorak, però als gitanos no se’ls ha reconegut mai totalment el seu mèrit.

Desvinculats des de sempre dels paràmetres de vida gaché, els gitanos viuen la seva música com a expressió profunda de la seva existència, com a mitjà de comunicació de valors ètics i culturals, però també com a forma de distensió psicològica, d’alliberament de repressions de la societat sorda i inhòspita. En la seva obra Dels gitanos i de la seva música a Hongria, Liszt escriu:

… el seu art és un llenguatge sublim, un cant místic, però clar per als iniciats, que s’usa per expressar el que volen sense deixar-se influenciar per res que sigui estrany als seus desitjos. Han inventat la seva música, i l’han inventat per si mateixos, per parlar, per cantar entre ells, per mantenir-se units i han inventat els més commovedors monòlegs.

Per comprendre la música gitana cal viure-la a la manera gitana. Parlar de música gitana significa parlar de la cultura dels gitanos i de la seva evolució, que segueix les vicissituds d’un poble errant en el món, dispers i oprimit, que d’una manera extraordinària ha custodiat gelosament els seus trets essencials en el temps i l’espai. Un poble caracteritzat pel seu destí, pel seu fatalisme atroç, per un etern vagar per alleujar el dolor de viure, per un etern recomençar.

La música gitana reflecteix l’estat d’ànim profund d’un poble que ha fet del dolor i de la precarietat dels emblemes del propi virtuosisme artístic, moral i psicològic, i en ella no poden faltar trets elegíacs, dissonants, malenconiosos, rebels… però al mateix temps és una música viva, coratjosa, plena de ritmes urgents, plena de vida. La interpretació gitana és de tipus creatiu i es caracteritza per la improvisació resultant dels coneixements personals madurats en el curs de la vida. La riquesa rítmica, els melismes, els adorns, són trets típics, heretats de l’antiga escola oriental i transmesos de pares a fills fins als nostres dies.

De la interpretació gitana brolla aquesta força íntima que tenen els gitanos i que és el secret de la seva supervivència en un món hostil. Aquestes breus imatges tracen els trets principals de la pràctica interpretativa gitana: la superació de qualsevol rigidesa rítmica i mètrica (el famós rubato) per mimetisme del fluir natural; les línies melòdiques sostingudes per un constant lirisme efusiu, a causa de l’experiència del viatge i de la vida a l’aire lliure, en ple contacte amb la natura; expressió dels propis sentiments i de les pròpies experiències a través de la disposició lliure i subjectiva dels més petits matisos dinàmics del ritme i dels frasejos.

La sensibilitat gitana intervé en els elements del llenguatge musical utilitzant-los d’una manera característica. L’exigència constant dels gitanos de “recolzar-se” en elements musicals nous i estranys a la pròpia tradició amaga l’íntima necessitat de sobreviure, de revitalitzar-se a través de l’intercanvi dels elements absorbits de l’entorn.

El llenguatge musical gitano

La cultura que es transmet oralment conté una major càrrega emocional i un major gust popular, i forma part integrant de la interioritat del poble que la conserva. La música en tots els pobles del món, fins i tot en els menys civilitzats, serveix per a la unió, per al gaudiment, per a la convivència. Al poble gitano, la música li ha estat útil per a “sobreviure” i per “alliberar-se” de les pressions externes. Exuberant, burlaner, fanfarró, sensible, passional, exhibicionista, egocèntric, generós, el gitano revela sempre les seves qualitats i la recòndita cultura interior el significat del qual sap extreure en les actituds exteriors, però hi ha, sobretot, un valor que els gitanos revelen contínuament, present constantment en la música i que està a la base de la seva filosofia de vida: la llibertat. El gitano és lliure com un cavall salvatge.

Per comprendre millor la música gitana cal relacionar-la amb la d’origen indi, i aquesta última, amb l’occidental. En l’índia, la música ha mantingut el seu caràcter ritual i màgic fins a èpoques recents, fins a tal punt que els canvis socials i l’arribada dels mass media no han alterat les condicions de la civilització índia. Els elements temporals que regulen l’estructura de la música occidental no té gairebé significat a l’Índia, de manera que un cant pot durar més d’una hora.

El músic occidental està molt atent a la claredat de la forma, a la immediatesa de l’expressió i a la originalitat. Al músic indi i oriental en general li agrada més improvisar; la seva música no té un desenvolupament concret i transcorre de manera repetitiu sense arribar a una conclusió. L’oient es queda extasiat amb les veus dels cantants amb el so dels instruments i amb els ritmes incessants en una actitud de recepció passiva i estàtica. Aquests cànons encaixen àmpliament amb la música dels gitanos i particularment amb la música tradicional de l’àrea de l’Europa centre-oriental i balcànica. Si es considera, a més, que els músics gitanos són autodidactes que no coneixen l’escriptura musical i que utilitzen intervals (quarts de to) inusuals en l’harmonia occidental es comprèn bé que la música gitana pugui semblar “estranya” i “irregular” per als experts de música europea.

El mateix Franz Liszt ho revela en el seu assaig “Dels gitanos i de la seva música”:

Al músic culte li sorprèn tant la raresa dels intervals de la música gitana que està disposat a considerar-los com defectes de l’execució; de la mateixa manera li desorienten les modulacions tan tosques que tant xoquen amb els seus sagrats dogmes musicals fins a tal punt que si les pogués prendre seriosament s’indignaria i s’escandalitzaria “. No obstant això Liszt també subratlla que: “… un oient amb bon gust, encara que no entès sent a primera vista aquests elements nous que se li imposen i el delecten al mateix temps. Per poc sensible que sigui a la vessant més expressiva, gaudirà d’aquesta música millor que un professor encastat dels seus prejudicis científics.

Però, quins són aquests defectes ? A més de la utilització dels quarts de to i de nombroses floritures ornamentals, la inexactitud consisteix en la llibertat de modulacions d’un to a un altre, de l’ús constant de passatges enharmònics. El músic gitano pot així començar la seva execució com i quan vol, partint d’una línia melòdica principal i concloure rere infinits passatges i interminables invencions de contrastants frases musicals; cada nota, cada fraseig cada pausa s’adapten segons el seu gust, a la resolució final. Fins i tot els ritmes són lliures en la seva enorme riquesa expressiva. Liszt subratlla aquí com els ritmes se sostreuen a qualsevol regla prefixada:

…que passen del moviment binari a ternari segons l’exigència d’impressions tumultuoses o letargia.

Aquestes melodies o motius principals, així com la manera de tocar, igual que la llengua o els cants, han estat transmeses oralment de generació en generació. Han estat molts els músics gadyè que han intentat transcriure al pentagrama “llimant” els elements que els semblaven “aspres”, buidant-les així del seu contingut originari. Les melodies es basen sobretot en dues escales d’importació oriental. La primera preveu en la manera més gran la segona i la sisena baixades un semito: Do-Reb-Mi-Fa-Sol-Lab-Si-Do. L’altra escala de manera menor presenta la quarta i la setena augmentades un semito: La-Si-Do-Re # -Mi-Fa-Sol # -La. D’aquestes escales, adaptades al gust dels gitanos neixen motius ara alegres, ara tristos; ritmes ara rapidíssims, ara lents; sonoritats ara ressonants, ara sotmeses que se segueixen i s’escapen deixant la impressió d’una fantàstica carrera en un paisatge oscil·lant de visions sonores com les imatges fugaces que transcorren davant els ulls des de la finestreta d’un tren en marxa.

Una vegada més el gran Liszt ens il·lumina sobre això:

La sonoritat dels seus instruments és insuperable. La nota dels violins es desprèn clara i estrident; el vigor de la seva execució és increïble. Les cordes febrilment vibrants semblen estar a punt de trencar-se en cada moment, en un paroxisme de tensió sonora.

És aquesta la música gitana que ha trobat un públic de grans amants, atrets tant per les radiants melodies com per les irregulars cadències harmòniques, per les vibrants dissonàncies i pels frenètics ritmes. L’estupor dels gadyè és enorme perquè, tenint una visió negativa i estereotipada del gitano, sembla miraculós que aquest pugui arribar a tant musicalment. Amb una tornada o un contrast, extrets gairebé sempre de la tradició musical local, els gitanos aconsegueixen crear preciosíssimes joies musicals que extasien a les ànimes més sensibles. De la imitació es passa ben aviat a la creació, la sensibilitat gitana intervé en els aspectes dinàmic, rítmics i tímbrics, i aporta variacions a l’estructura melòdica, rítmica i modal. La manera en què això succeeix representa l’estil de l’artista, que al seu torn està condicionat per l’època, l’àrea territorial i el gènere musical adoptat, i naturalment pel seu talent.

Liszt ens il·lumina de nou, qui millor que ell, que va escoltar els gitanos repetidament pot explicar-nos el llenguatge musical gitano?

…Les floritures són directament un treball de filigrana musical, un brodat, un arabesc. Tot el que imaginava la fantasia de les sinuositats i dels zig-zag mitjançant perífrasis i paràfrasis sense fi, tot allò va ser utilitzat pels gitanos per adorn de la seva música. Per això, el veritable artista és el que pren el motiu de la cançó o de la dansa com sumari d’un discurs o com a epígraf d’un poema, i que sobre aquesta idea mare, que ell no perd de vista, improvisa, vaga i divaga amb una profusió de suports, de trinats, d’escales, de arpegis, de passatges diatònics i cromàtics, de grups i de schcerzos. En aquesta rigorosa floritura de sons, la melodia es redueix sovint a l’execució del simple fil que enllaça una garlanda, ocult i invisible sota les gracioses caragoles i els pètals enlluernadors; i la frase principal s’endevina com una sultana somrient i semioculta rere el seu vel, sembrat de palles multiformes i policromes.

La música gitana és encara “oculta i invisible” als que no l’entenen a la manera gitana; Liszt, però, coneixia molt bé l’ambient gitano i per tant la profunda relació entre els gitanos i la música. En això també va ser gran.