HISTÒRIA

Els gitanos avui

Quan els Reis Catòlics comencen a construir la idea d’Estat a Espanya, els gitanos ja hi eren, de manera que durant aquests 600 anys han format part de la ciutadania i de la construcció d’aquest país de països, on conviuen pobles, nacionalitats i cultures. Ara, per primer cop!, la minoria ètnica gitana, el poble gitano, no té les lleis en contra. Al contrari, la nostra legislació s’ha corregit i s’ha dotat d’un sistema de normes que protegeixen la diversitat i penalitzen el racisme.

La primera correcció la va defensar a les Corts el diputat Juan de Dios Ramírez Heredia, qui va defensar la supressió en el Reglament de la Guàrdia Civil dels articles 4, 5 i 6 per antigitanes. El 19 de juliol de 1978 es publicava l’ordre de supressió, on es parlava del principi d’igualtat entre tots els espanyols i d’evitar “qualsevol tipus de discriminació entre els ciutadans per raons de sexe, edat, raça o religió.”

Uns mesos més tard, el dia 6 de desembre de 1978, els espanyols i espanyoles vam poder aprovar per referèndum la Constitució, on podem llegir:

Constitució espanyola

Preàmbul

“Protegir tots els espanyols i els pobles d’Espanya en l’exercici dels drets humans, les seves cultures i tradicions, llengües i institucions.”

Article 3 

“La riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d’Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d’especial respecte i protecció.”

Article 14

“Els espanyols són iguals davant la llei, sense que pugui prevaler cap discriminació per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.”

Article 19

“Els espanyols tenen dret a elegir lliurement la residència i a circular pel territori nacional. Tenen també dret a entrar i sortir lliurement d’Espanya en la forma que la llei estableixi.”

Código penal espanyol. Reformas (de la Ley Orgánica 8/1983):

(…) Entre los delitós cometidos por los particulares, con ocasión del ejercicio de los derechos de las persona reconocidos por las Leyes, se ha apreciado la necesidad de que la Ley penal contribuïa a garantizar la realidad del principio de igualdad entre las persones, penalizando comportamientos discriminatorios determinados or razones étnicas, de raza religión y opinión política o sindical. (…)

Artículo 137 bis

“Los que (tengan) con propósito de destruir, total o parcialment, a un grupo nacional, étnico o religioso (…), seran castigados (…).”

Cal destacar la Sentència 1360/94 del 27 de juliol de 1994, del Tribunal Suprem, on es condemna a més de cinc anys de presó l’alcalde d’una població per incitar i practicar amb els veïns en una manifestació que va acabar destruint i cremant les cases on vivien els gitanos. És el primer cop que a Espanya els tribunals condemnen un acte contra els gitanos.
Article extret del projecte educatiu MAJ KHETANE.
Escrit per Jesús Salinas.