Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya

Les institucions catalanes han considerat com a objectiu prioritari la plena integració del poble romaní a Catalunya, i han adoptat històricament diverses mesures de suport a la població gitana, fent també difusió dels seus valors i de la seva contribució a la cultura de Catalunya. Entre aquestes mesures cal destacar els diferents Plans Integrals del Poble Gitano a Catalunya (PIPG).

El PIPG és un conjunt d’accions afirmatives positives enfocades a  aconseguir l’èxit educatiu de l’alumnat gitano i de les seves famílies, a millorar les condicions de treball, salut i habitatge de la comunitat gitana de Catalunya, i a promoure el reconeixement i el respecte de la cultura gitana com a part de la identitat catalana, superant així els estereotips i prejudicis en vers el Poble Gitano.

Actualment és vigent el IV Pla Integral del Poble Gitano 2017-2020, que pretén mantenir i intensificar els aspectes positius del Plans anteriors i millorar-ne d’altres, de manera que sigui factible assolir resultats millors quant a la participació, l’eficiència i l’impacte social de les accions que s’hi estableixen.

L’eix  vertebrador  d’aquesta quarta edició del  Pla  es  basa  en  cinc  elements  principals:  El desenvolupament de mesures i accions que estiguin directament destinades a millorar la situació social del poble gitano; la  implicació  de  la  població gitana en tot el procés; la contextualització en el marc europeu, estatal i català de les polítiques públiques adreçades al poble gitano; la col·laboració i el diàleg permanent amb les autoritats locals i, per últim, la consonància amb els resultats de les recerques de major impacte, que estan contribuint a la millora de la situació del poble gitano.

El  IV Pla Integral  estableix  quatre  objectius  generals  bàsics:

 • Definir polítiques d’actuació específiques a favor del Poble Gitano de Catalunya, partint de recomanacions i evidències que han demostrat científicament tenir èxit en la promoció i la inclusió de les minories ètniques en general, i/o del Poble Gitano en particular;
 • Desenvolupar estratègies per implementar actuacions d’èxit en tots els àmbits d’actuació del Pla: educació, treball, habitatge, salut, cultura, dona, joventut, participació social, interior, justícia, mitjans de comunicació i ens locals;
 • Equiparar socioeconòmicament els gitanos i les gitanes de Catalunya en risc d’exclusió social amb la societat de la qual formen part;
 • Promoure la cultura gitana com a part de la cultura catalana, fent difusió dels seus valors i de la seva contribució a la cultura de Catalunya.

El Pla Integral del Poble Gitano per àmbits d’intervenció

General
 1. Tenir informació actual i contrastada sobre la situació de la població gitana de Catalunya
  • Realització i publicació d’un estudi sobre la població gitana de Catalunya;
  • Realització i publicació de l’Informe “situació educativa de la població gitana de Catalunya (2017-2019)”.
 2. Creació de l’Institut Català del Poble Gitano (ICPG)
Educació
 1. Incrementar l’escolarització a l’educació infantil de nenes i nens gitanos de 0 a 6 anys
  • Realització de sessions informatives amb referents positius del poble gitano i professionals experts sobre els beneficis i la importància de l’ escolarització a l’educació infantil de 0 a 6 anys;
  • Suport a projectes d’entitats gitanes que fomentin l’escolarització de nenes i nens gitanos de 0 a 6 anys;
  • Suport a escoles que persegueixin incrementar l’escolarització de nenes i nens gitanos de 0 a 6 anys;
  • Impulsar l’obertura d’escoles bressol als barris amb centres d’atenció prioritària.
 2. Reduir l’absentisme i l’abandonament escolar, així com incrementar l’èxit educatiu de l’alumnat gitano de Catalunya durant l’educació primària i secundària
  • Implementació del projecte Promoció Escolar;
  • Implementació d’Actuacions Educatives d’Èxit en els 6 centres educatius d’atenció prioritària, així com altres mesures destinades a la prevenció del absentisme escolar i l’èxit educatiu de l’alumnat gitano;
  • Incorporar la historia, valors i tradicions del Poble Gitano de Catalunya al currículum educatiu oficial;
  • Promoure l’èxit educatiu del poble gitano des de les Esglésies Evangelistes de Catalunya;
  • Promoure la visibilització de referents gitanos i gitanes als centres educatius.
 3. Garantir la idoneïtat, competència i motivació del professorat i dels diferents agents educatius que treballen amb població gitana
  • Adequació de les plantilles docents dels 5 centres educatius d’atenció prioritària, d’acord amb el que estableix el decret de definició de perfil i provisió de llocs de treball docent i el decret d’autonomia dels centres docents;
  • Realització de sessions formatives sobre la història, cultura i situació social i educativa del Poble Gitano a Catalunya, posant especial atenció en la dona gitana;
  • Adequació de la informació sobre el Poble Gitano que es facilita a les Facultats d’Educació de les universitats catalanes, així com actuacions i iniciatives que afavoreixen l’èxit d’aquesta comunitat;
  • Afavorir la formació permanent dels professionals que treballen a centres de menors amb població gitana;
 4. Incrementar el nombre d’estudiants gitanes i gitanos que cursen estudis postobligatoris i/o universitaris
  • Continuar els procediments legislatius necessaris per implementar mesures d’acció afirmativa per a la població gitana en relació amb el seu accés a les universitats catalanes, així com al sistema de beques públiques d’estudis postobligatoris;
  • Continuar la formació per a l’accés a la universitat per a majors de 25 i 45 anys;
  • Acompanyament previ d’alumnat gitano que intenta accedir a estudis postobligatoris i/o universitaris, així com seguiment posterior una vegada hi ha accedit.
  • Identificar alumnat gitano que està aconseguint bons resultats acadèmics a l’Educació Secundaria Obligatòria (ESO);
  • Prioritzar i facilitar l’accés d’alumnat gitano a estudis postobligatoris i/o universitaris relacionats amb la salut, l’educació i l’àmbit social;
  • Garantir un sistema d’ajuts econòmics públics o privats dirigits a estudiants gitanes i gitanos que cursen estudis postobligatoris i/o universitaris, com el programa BecaRom i altres.
Treball
 1. Millorar l’ocupabilitat de la població gitana de Catalunya a través de la creació de nous perfils professionals, del suport a la primera experiència laboral i la reinserció laboral, i de l’acreditació de les competències professionals
  • Analitzar les demandes del mercat laboral per tal de veure l’adequació en funció dels perfils professionals definits;
  • Cercar els perfils professionals emergents dintre del Poble Gitano de Catalunya;
  • Donar suport a la primera experiència laboral, a l’acreditació de competències professionals, així com a la inserció laboral d’èxit de la població gitana;
  • Continuar les formacions per a la preparació de les proves d’obtenció del graduat d’educació secundària obligatòria (GESO) per a majors de 18 anys, preferentment en centres escolars;
  • Facilitar l’accés a la informació sobre l’oferta formativa i els canals sociolaborals existents, amb especial atenció a la joventut gitana;
  • Facilitar l’accés a la informació sobre microcrèdits per a l’emprenedoria;
  • Establir el suport específic a la població gitana en matèria d’ocupació i inclusió social dintre dels eixos prioritaris del Programa Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) a Catalunya.
 2. Garantir les prestacions socials de persones i famílies gitanes en situació de vulnerabilitat, prioritzant aquelles persones gitanes que es trobin en un procés formatiu
  • Seguiment i col·laboració amb els diferents organismes públics destinats a l’assignació de prestacions socials.
 3. Millorar l’alfabetització digital i l’ús de les TIC de la població gitana de Catalunya
  • Iniciar formacions per a l’alfabetització digital i l’ús de les TIC de la població gitana de Catalunya.
 4. Promoure la creació de cooperatives d’èxit als barris de Catalunya amb una altra concentració de població gitana
  • Iniciar formacions sobre cooperativisme d’èxit a barris de Catalunya amb una alta concentració de població gitana;
  • Crear cooperatives professionals de qualitat a barris de Catalunya amb una alta concentració de població gitana.
 5. Millorar i dignificar la situació de les persones gitanes que es dediquen a la venda no sedentària (mercat)
  • Millorar la perspectiva empresarial de les persones gitanes que es dediquen a la venda no sedentària (mercat);
  • Homogeneitzar les taxes administratives que les persones que es dediquen a la venda no sedentària (mercat) han d’abonar als respectius ajuntaments on hi exerceixen la seva tasca professional;
  • Garantir les condicions dignes dels espais professionals de les persones que es dediquen a la venda no sedentària (mercat);
  • Iniciar els tràmits administratius per afavorir l’herència dels fills i filles de les persones que es dediquen a la venda no sedentària (mercat) en les mateixes condicions.
Habitatge
 1. Eradicar els assentaments de famílies gitanes a Catalunya
  • Coordinació i treball conjunt entre les entitats, els ens locals, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per gestionar els processos de reallotjament;
  • Establiment de mecanismes de control per garantir les condicions òptimes d’accés a l’aigua potable, al subministrament elèctric i al tractament de les aigües residuals en assentaments, durant el procés de reallotjament.
 2. Incrementar l’accés als habitatges públics, garantint les condicions adequades perquè les famílies gitanes els puguin mantenir, així com millorar la formació financera de les famílies gitanes
  • Realitzar treball social/comunitari que suposi un estalvi de despesa pública;
  • Adequar els lloguers a la renda familiar;
  • Millorar la informació de les famílies gitanes sobre l’accés als habitatges públics, sobre el seu manteniment i sobre les vies existents en l’impagament de lloguers i/o hipoteques, així com sobre la seva formació financera;
  • Evitar els desnonaments de famílies gitanes de Catalunya;
 3. Aconseguir solucions ràpides i efectives per a l’obtenció o el canvi de domicili en cas de situacions de caràcter excepcional (situacions de risc, conflictes, perills, etc.)
  • Continuació i millora de les solucions i procediments ja establerts per encarar els processos singulars que requereixen de l’accés o el canvi a un habitatge públic.
Salut
 1. Augmentar el nombre de nens i nenes gitanos que practiquen hàbits saludables en la seva alimentació i en la seva activitat física
  • Activitats que millorin la condició física dels nens i nenes (futbol, patinatge, cursos de ball, etc.) als centres educatius d’atenció prioritària;
  • Sessions informatives per part dels CAP als nens i familiars gitanos, amb la col·laboració de la Fundació Alicia;
  • Conèixer els hàbits saludables en la alimentació i la activitat física de les famílies gitanes.
 2. Millorar el seguiment pediàtric, oftalmològic i l’atenció bucodental dels nens i nenes gitanos, especialment en assentaments i als centres educatius d’atenció prioritària
  • Incloure al contracte programa (fitxa de plans d’acció comunitària integral) el seguiment sanitari bàsic en nens i nenes gitanos;
  • Formació específica de dones gitanes com a agents de salut comunitària;
  • Creació de la figura de delegat/da de salut bucal i del delegat/da de salut oftalmològica als centres educatius d’atenció prioritària. Serà un nen o nena de secundària;
  • Sortides informatives i exposicions sobre salut bucodental per part dels centres educatius d’atenció prioritària;
  • Millorar l’alfabetització en salut de les famílies gitanes;
  • Donar recolzament a les iniciatives per millorar la salut que sorgeixen des de les xarxes de solidaritat naturals del Poble Gitano, com ara les xarxes religioses.
 3. Millorar el seguiment ginecològic de les noies i dones, especialment a assentaments i als barris dels centres educatius d’atenció prioritària
  • Incloure al contracte programa (fitxa de plans d’acció comunitària integral) el seguiment ginecològic bàsic en noies i dones;
  • Formació específica de dones gitanes com a agents de salut comunitària.
 4. Garantir una bona gestió de la situació hospitalària i/o de defunció d’una persona gitana
  • Conèixer i reconèixer l’especificitat cultural gitana a les institucions hospitalàries (estada dels familiars, mort, malalties, trasllat dels cossos, autòpsies, etc.);
  • Adequar un espai de vetlla obert les 24 hores als tanatoris.
Cultura
 1. Potenciar l’aprenentatge i visibilització de la llengua romaní dintre del Poble Gitano, així com en el conjunt de la societat catalana
  • Desenvolupament de formacions en romanó, amb una aproximació també al caló com a dialecte, així com a la història del Poble Gitano des d’una perspectiva lingüística;
  • Creació i distribució del primer diccionari “romanó – català” / “català – romanó”.
 2. Promoure la història i la cultura gitana com a part de la història i cultura catalana, fent difusió dels seus valors i de la seva contribució a la cultura de Catalunya
  • Celebració de l’arribada del Poble Gitano a Catalunya (26 de novembre de 1415);
  • Celebració del Dia Internacional del Poble Gitano (8 d’abril);
  • Commemoració de la Gran Redada (Gran Batuda) antigitana (30 de juliol de 1749);
  • Commemoració del Samudaripen, genocidi gitano (2 d’agost de 1944);
  • Dinamització de la col·lecció especialitzada sobre la història i la cultura gitana a una biblioteca pública de Barcelona, amb possibilitat de fer-ho extensiu a altres biblioteques de Catalunya);
  • Dinamització i ampliació de la pàgina web del Museu Virtual del Poble Gitano;
  • Afavorir activitats de difusió de la cultura gitana als centres educatius;
  • Participar en el projecte “Construïm un nou país amb valors”.
 3. Potenciar els referents positius gitanos i la seva contribució a la societat gitana i no gitana de Catalunya
  • Coordinar i dinamitzar la xarxa de referents positius;
  • Facilitar la presència dels referents positius en diferents espais: xerrades, mitjans i visites a centres escolars.
 4. Modificar la definició de gitano/a del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española
  • Iniciar els tràmits pertinents per tal de modificar la definició de gitano/a del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española.
 5. Desenvolupar accions per combatre l’antigitanisme
  • Sensibilitzar sobre el concepte d’antigitanisme a les administracions públiques catalanes;
  • Desenvolupar accions concretes per combatre l’antigitanisme.
Dona i igualtat de gènere
 1. Garantir que les mesures i accions del Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya 2017-2020 estan específicament adreçades a millorar la situació de les dones gitanes
  • Crear un Grup de Treball sobre “Dona Gitana”;
  • Desenvolupar línies de treball de gènere que incloguin la perspectiva del feminisme gitano.
 2. Millorar la situació social de les dones gitanes a Catalunya, molt especialment des dels àmbits de salut, educació i treball
  • Desenvolupar accions complementàries a totes les mesures i accions d’aquest Pla Integral, per tal de facilitar l’accés de dones gitanes;
  • Desenvolupar accions formatives destinades a la prevenció i superació de la violència masclista;
  • Incloure als postgraus i als màsters oficials i propis sobre gènere de les universitat públiques i privades de Catalunya la perspectiva del feminisme gitano i la diversitat sexual i de gènere dins la comunitat gitana;
  • Visibilitzar noves masculinitats alternatives dintre de la comunitat gitana.
 3. Augmentar la participació política, social i científica de les dones gitanes a Catalunya
  • Desenvolupar accions concretes que vagin destinades a augmentar la participació política, social i científica de les dones gitanes a Catalunya;
Joventut
 1. Garantir que les mesures i accions del Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya 2017-2020 estan específicament adreçades a millorar la situació de la joventut gitana
  • Crear un Grup de Treball sobre “Joventut”
 2. Millorar la situació social de la joventut gitana a Catalunya, molt especialment des dels àmbits de salut, educació i treball
  • Desenvolupar accions complementàries a totes les mesures i accions d’aquest Pla Integral, per tal de facilitar-hi l’accés de la joventut gitana;
  • Augmentar la emprenedoria de la joventut gitana, especialment la més vulnerable;
  • Fomentar hàbits esportius entre la joventut gitana.
 3. Augmentar la participació política, social i científica de la joventut gitana a Catalunya
  • Desenvolupar accions concretes que hi vagin destinades a augmentar la participació política, social i científica de la joventut gitana a Catalunya.
Població gitana d’Europa
 1. Garantir que les mesures i accions del Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya 2017-2020 estan específicament adreçades a millorar la situació de la Població gitana d’Europa
  • Crear un Grup de Treball sobre “Població gitana d’Europa”.
 2. Millorar la situació social de la Població gitana d’Europa, molt especialment des dels àmbits d’habitatge, salut, educació i treball
  • Desenvolupar accions complementàries a totes les mesures i accions d’aquest Pla Integral, per tal de facilitar-hi l’accés de la Població gitana d’Europa;
  • Garantir l’aplicació dels protocols oficials amb els menors gitanos d’Europa que es trobin en situació de desemparament.
 3. Augmentar la participació política, social i científica de la Població gitana d’Europa
  • Desenvolupar accions concretes que hi vagin destinades a augmentar la participació política, social i científica de la Població gitana d’Europa.
Participació
 1. Consolidar i incrementar la participació social, política i científica de la població gitana de Catalunya, especialment en tots aquells àmbits que afecten directament a aquesta comunitat
  • Foment d’accions que consolidin i incrementin la participació social de la població gitana de Catalunya, especialment en tots aquells àmbits que afecten directament a aquesta comunitat, i intentant promoure la participació de les persones que tradicionalment no hi participen;
  • Foment d’accions que consolidin i incrementin la participació política de la població gitana de Catalunya, especialment en tots aquells àmbits que afecten directament a aquesta comunitat, i intentant promoure la participació de les persones que tradicionalment no hi participen;
  • Foment d’accions que consolidin i incrementin la participació científica i la producció de coneixement de la població gitana de Catalunya, especialment en tots aquells àmbits que afecten directament a aquesta comunitat, i intentant promoure la participació de les persones que tradicionalment no hi participen.
Interior
 1. Consolidar la relació entre els cossos de seguretat i la comunitat gitana, aprofundint en el coneixement i el respecte mutus
  • Garantir formació específica sobre comunitat gitana i sobre el marc per a la no discriminació per a policies, tant per aquells que s’estan formant com oferir formació contínua per a aquells que estiguin en actiu;
  • Implicació comunitària als centres educatius d’atenció prioritària per part dels Mossos d’Esquadra de proximitat amb coordinació amb el Departament d’Ensenyament;
  • Coordinació de les funcions dels agents comunitaris del PIPG (mediadors/ores, promotors/ores), d’associacions i d’altres membres de la comunitat (pastors) amb el cos dels Mossos d’Esquadra.
 2. Millorar la coordinació entre els Mossos d’Esquadra i els agents comunitaris gitanos
  • Realitzar un mapa de recursos gitanos (entitats gitanes, pastors, etc), i incloure-lo dins la xarxa intranet del cos de Mossos d’Esquadra;
  • Potenciar la mediació gitana per a la prevenció i resolució de conflictes;
  • Millorar el protocol d’actuació amb els mediadors/ores cívico-comunitaris i el Consell d’Ancians.
Justicia
 1. Consolidar la relació entre els cossos de seguretat i la comunitat gitana, aprofundint en el coneixement i el respecte mutu
  • Foment d’accions d’educació per tal de millorar la salut de les dones gitanes;
  • Suport als projectes de les entitats que, a través del voluntariat, centrin els seus objectius en la millora de la formació, en els processos d’acompanyament formatiu i en les tasques de reforç escolar dels interns i les internes gitanos dins dels centres penitenciaris;
  • Implementació de treballs en benefici de la comunitat preferentment als centres educatius amb tasques escolars de suport (ajudants de consergeria, assistents de pati i menjador, etc).
 2. Garantir el dret al culte religiós en els centres penitenciaris
  • Analitzar la situació del culte religiós evangèlic en els centres penitenciaris;
  • Desenvolupar accions per a afavorir la llibertat de culte als centres penitenciaris.
 3. Millorar i afavorir l’accés als serveis jurídics de la població gitana
  • Vincular els interns i internes als serveis jurídics de les entitats comunitàries a través dels mediadors/ores;
  • Sessions informatives als espais de participació de la comunitat sobre els serveis jurídics i l’accés als SOJ (Serveis d’Orientació Jurídica).
 4. Millorar l’accés de la població gitana als recursos socioeducatius, de rehabilitació i inserció
  • Potenciar actuacions de mediació als centres penitenciaris;
  • Potenciar la col·laboració amb entitats gitanes de la comunitat;
  • Elaborar un instrument de recollida d’informació quantitatiu i qualitatiu per a detectar les necessitats de la població gitana que es troba als centres penitenciaris.
Mitjans de comunicació
 1. Treballar per la superació dels estereotips, prejudicis i la falta de pluralitat en el tractament d’informació relacionada amb el Poble Gitano als mitjans de comunicació
  • Crear mecanismes de denúncia activa contra els estereotips, prejudicis i la falta de pluralitat en el tractament d’informació relacionada amb el Poble Gitano als mitjans de comunicació;
  • Establir un contacte actiu i eficaç amb el Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) per tal de lluitar contra els estereotips, prejudicis i la falta de pluralitat en el tractament d’informació relacionada amb el Poble Gitano;
  • Elaborar un Codi Ètic sobre el tractament d’informació relacionada amb el Poble Gitano als mitjans de comunicació.
 2. Millorar la imatge social del Poble Gitano de Catalunya als mitjans de comunicació, especialment mostrant la pluralitat i diversitat d’aquesta comunitat
  • Recolzar la creació de produccions audiovisuals alternatives en les que aparegui la pluralitat i diversitat del Poble Gitano de Catalunya;
Ens Locals
 1. Implicació i col·laboració amb les autoritats locals per la implementació de les accions al territori
  • Preservar la pràctica de la venda no sedentària (mercat) en condicions adequades;
  • Adequar més d’un espai de vetlla als tanatoris les 24 hores;
  • Implementar programes adreçats al poble gitano en els municipis;
  • Reduir el nombre d’assentaments de famílies gitanes, així com garantir les condicions adequades de salubritat i higiene;
  • Donar suport a les accions comunitàries impulsades pels ens locals en zones amb un alt grau de població gitana;
  • Incorporar en els equips municipals i comarcals la figura del mediador gitano;
  • Coordinació i treball conjunt entre les entitats, els ens locals, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per gestionar els processos de reallotjament;
  • Establiment de mecanismes de control per garantir les condicions òptimes d’accés a l’aigua potable, al subministrament elèctric i al tractament de les aigües residuals en assentaments, durant el procés de reallotjament;
  • Realització de sessions informatives amb referents positius del poble gitano i professionals experts sobre els beneficis i la importància de l’ escolarització a l’educació infantil de 0 a 6 anys;
  • Suport a projectes d’entitats gitanes que fomentin l’escolarització de nenes i nens gitanos de 0 a 6 anys;
  • Suport a escoles que persegueixin incrementar l’escolarització de nenes i nens gitanos de 0 a 6 anys;
  • Impulsar l’obertura d’escoles bressol als barris amb centres d’atenció prioritària;
  • Adequar un espai de vetlla obert les 24 hores als tanatoris;
  • Seguiment i col·laboració amb els diferents organismes públics destinats a l’assignació de prestacions socials;
  • Iniciar formacions sobre cooperativisme d’èxit a barris de Catalunya amb una alta concentració de població gitana;
  • Crear cooperatives professionals de qualitat a barris de Catalunya amb una alta concentració de població gitana;
  • Homogeneitzar les taxes administratives que les persones que es dediquen a la venda no sedentària (mercat) han d’abonar als respectius ajuntaments on hi exerceixen la seva tasca professional;
  • Garantir les condicions dignes dels espais professionals de les persones que es dediquen a la venda no sedentària.