LLENGUA

El Caló

Patus te camelo, si no te terelo, me merelo o l’ús quotidià del Caló.

El caló és una llengua mixta que ha anat sorgint del contacte entre l’espanyol i la llengua romaní al llarg dels últims sis segles. El caló, en un procés absolutament natural i comú en totes les situacions de llengües en contacte [1], ha pres l’estructura gramatical de l’espanyol i sobre ella ha anat inserint el vocabulari romaní. És a dir, ha patit un procés de reetiquetatge (relabelling en la terminologia anglesa) en virtut del qual mentre que la major part de les categories lèxiques s’han mantingut romanís, les etiquetes de les categories funcionals han passat a ser espanyoles. Ha perdut, pràcticament, la seva gramàtica i el seu sistema flexional primigenis i els ha substituït per la gramàtica i la flexió de l’espanyol. Sí conserva un veritable tresor lèxic. La major part del lèxic caló, per tant , té un origen etimològic romaní, si bé conté alguns préstecs d’altres llengües [2].

El caló és una creació col·lectiva dels gitanos espanyols. És a dir, és una parla sorgida a Espanya. I des d’Espanya va viatjar amb els gitanos a l’Amèrica hispana i allà va seguir altres camins.

També hi ha autors com Bakker que afirmen que el calão dels gitanos portuguesos va sorgir a Espanya i des de Portugal va passar al Brasil i allà es va convertir en calon.

Se sap que al sud de França hi ha grups de gitanos originaris d’Espanya que també parlen caló.

A Espanya , les variants més conegudes o, millor dit, més investigades, són el caló català i el caló andalús. És de suposar que hi ha altres però encara no estan documentades.

Com afirmava l’insigne filòleg, lexicògraf i lexicòleg Julio Casares, el caló és un veritable llenguatge natural i podem considerar el caló com la variant espanyola de la llengua romaní.

Possiblement, els gitanos espanyols crearen el caló de manera progressiva en virtut de la seva relació amb el món no gitano. Recordem que a Espanya, tot i la persecució, el grau d’integració dels gitanos i de lo gitano a la societat i en la cultura majoritària és superior a la resta de països no ja del nostre entorn sinó possiblement del món sencer. És a dir, que el caló sorgeix de la convergència, de la trobada entre paios i gitanos a Espanya.

Seguint a Fernández Ortega podem diferenciar entre el caló documental, aquell que s’ha anat recollint en els diccionaris de calar i el caló actual , és a dir, el caló realment parlat i escrit en l’actualitat per gitanos i gitanes en la vida quotidiana.

És difícil abordar el problema del reial estat actual del caló entre els gitanos espanyols, perquè ens trobem davant d’un moment molt avançat d’un llarg procés de desintegració, proper ja a una total extinció” afirmava el professor Carlos Clavería en les seves Notes sobre el gitano espanyol el 1962 . També Borrow titllava en la seva obra Los zincali (1837) al caló que va trobar de “ruïnes d’un idioma“. Efectivament i per desgràcia, tots dos autors tenien raó en les seves afirmacions encara que no del tot ¡el caló segueix viu! Se segueix utilitant en la vida quotidiana.

Els gitanos espanyols actuals seguim parlant caló ja que és reconegut per la major part dels gitanos espanyols com la llengua pròpia de la nostra comunitat. Però el caló segueix sent avui una parla en estat de regressió, en clar perill d’extinció. Si tot llenguatge té com a missió fonamental la comunicació, el caló fa temps que va deixar de ser útil a això. Si bé és cert que la seva utilització es limita a àmbits cada vegada més reduïts (la família , les celebracions familiars, la interacció social amb altres membres de la pròpia comunitat, etc.) No és menys cert que segueix conservant un fort valor de referència identitari i emocional, és a dir, serveix per identificar-nos com gitanos davant d’altres gitanos. I que, a partir d’aquesta primera identificació, la relació se situï al mapa de la comunitat, del nosaltres, de la solidaritat. Però fins i tot per a aquesta primera identificació, el caló està perdent rellevància. Actualment, només cal utilitzar alguna frase en espanyol relacionada amb el culte[3] i seràs admès a la comunitat.

En les converses quotidianes se segueix utilitzant el caló, però d’una manera testimonial, per emfatitzar algun aspecte o, per què no, amb afany críptic, perquè no s’assabentin les persones que estan al voltant .

No s’editen llibres ni revistes en caló. Algunes publicacions ostenten el títol en caló. Però res més.

Són molt escassos els cantants gitanos que han gravat algun tema en caló. Fins i tot hi ha coros[4] en caló, alguns molt coneguts i celebrats pels creients. Però són molt pocs com perquè considerem que el caló segueix sent una llengua de creació artística .

Atès que el flamenc és un art creat per ser venut a un públic majoritàriament format per gachós, són molt poques les cobles compostes únicament en caló. L’ús de paraules en caló és un recurs estilístic per donar-li a la cobla en si un toc estètic que la fa sonar més flamenca per sonar més gitana. La major part d’aquestes paraules en caló utilitzades en el flamenc són gitanismes, és a dir, són préstecs lingüístics procedents del caló però que formen part del ric cabal de l’espanyol general i, per tant, àmpliament coneguts pel públic, com és lògic.

La determinació de l’origen etimològic dels noms dels pals flamencs és una qüestió encara no prou investigada. En alguns casos, l’origen romaní és més que evident: arborea (del romaní e borǎ, per a la núvia), bulería (de buxlo, ampli), debla (de devla, ¡Déu!), giliana (de gili, cant, cançó), soleá (de sovlax, a través del caló solejar, jurar solemnement). I altres més discutibles com tango (de tang, estret) o siguiriya (de na sig gilǎ, cants lents).

[1] Aquests són alguns dels fenòmens que es produeixen quan dos o més llengües estan en contacte: relabelling (reetiquetat) lèxic o fonètic, transferències, calcs, reinterpretació, reestructuració, reanàlisi, relexificació, regramatització…
[2] En caló tenim préstecs d’altres llengües com ara chabola (del basc txabola), farra (festa, del portuguès farra) o luganduy (estar alerta, de l’anglès look and do it) però també de l’argot espanyol com trena (presó) o churumbel (nen).
[3] Entre els gitanos espanyols, temple i cerimònia religiosa de les esglésies evangèliques, i, per extensió, Església Evangèlica de Filadèlfia.
[4] Cançons religioses, de lloança, de les esglésies evangèliques gitanes.
Text extret de l’article: ¿En qué hablan los gitanos de España?
Escrit per Nicolás Jiménez.