ART

Els gitanos en les arts plàstiques

Els gitanos existeixen en el món de l’art, això és evident. Però potser és menys evident o menys plausible que existeixen dins de l’univers de les arts plàstiques. La representació dels gitanos al llarg dels diferents períodes històrics (parlem del segle XV en endavant, que és quan els gitanos ja viuen a la major part de territori europeu) s’ha donat amb major o menor incidència, depenent del pes de la presència dels rom a cada territori.

En l’època moderna (segles XV, XVI, XVII i XVIII) la imatge artística dels gitanos va ser minoritària i estereotipada. No es coneixen pintors gitanos, a excepció Antonio Solari “lo Zingaro”. Moltes de les imatges que representaven a gitanos, generalment gitanes, estaven associades a la representació de verges amb trets físics de gitana. Com a tema estrella considerem el tema iconogràfic de la Bonaventura dita per gitanes que a la vegada roben o estafen. D’aquest període no es coneix cap escultura que representi els gitanos, però sí que tenim mostres de gravats i de tapissos molt interessants. Al segle XVII ja veiem en les pintures grups o famílies nòmades que fan el camí. En tota aquesta varietat de representació els gitanos i gitanes són vistos com a persones exòtiques o estrangeres que tenen les seves pròpies formes de vestir i de viure. Destaquem d’aquesta època les pintures de Caravaggio, els gravats de Callot i les tapisseries del Castell de Gaasbeek.

El segle XIX és el moment de l’eclosió del motiu gitano en les arts plàstiques, pintura, gravat i escultura. Són molts els artistes foranis els que viatgen a Espanya per poder plasmar els gitanos i la seva forma de vida. Els gitanos seran els protagonistes i deixaran de ser un simple detall de la composició. El poble rom serà vist com un poble original, sense canvis, representant de l’autenticitat i això serà el més atraient per als artistes romàntics i costumistes. La majoria d’artistes exposaran els trets més folklòrics dels gitanos i els potenciaran fins a la sacietat. És també en aquesta època quan els models gitanos i gitanes s’identifiquen i fins i tot se’n conserven testimonis directes. Trobem un munt de gravats de gitanos que serveixen per il·lustrar publicacions de tipus antropològic i concretament de mostraris de vestits. Destaquem d’aquest segle les pintures de Fortuny i les de Sorolla, juntament amb els gravats dissenyats per Gustav Doré i les escultures de Benlliure.

Els gitanos van servir com a justificació artística a uns quants pintors espanyols que hi van dedicar gran part de la seva producció. Pintaran gitanos des d’una visió moderna i en conseqüència amb els moviments artístics del moment (finals del segle XIX i principis del XX). Una representació d’aquests artistes són Nonell, Anglada-Camarasa, Zuloaga i Romero de Torres.

L’art del segle XX i els gitanos segueixen relacionats. Els rom es representaran de maneres diferents a les conegudes anteriorment. Les avantguardes també es faran ressò dels gitanos i els utilitzaran per experimentar amb noves tècniques i amb noves concepcions artístiques. Després de la Segona Guerra Mundial i durant tot el segle XX guanyarà força la representació dels gitanos com a víctimes de la persecució i el genocidi nazi. Destaquen pintors de la importància de Picasso, Dalí, Matisse i un llarg etcètera.

Actualment el fet més important i destacable de les arts plàstiques en relació amb els gitanos és que els mateixos gitanos en són els artistes. Evidentment, segueixen havent gadjès que utilitzen els gitanos com a tema i ho fan de manera molt lloable. Apareixen gitanos artistes en tots els països on hi ha gitanos, és a dir, per tot el món. Aquest gitanos són artistes de qualitat que volen donar i afegir la seva visió artística callada durant tants segles. Destaquen artistes gitanos com ara Antonio Maya Cortés, Gabi Jiménez, Damian Lebas o Janos Balázs.

Escrit per Mercedes Porras.