ART

Música espiritual gitana

La vinculació dels gitanos amb el temps és musical. Com a expressió artística podríem remuntar fins al segle III. Alguns especialistes en la història gitana fan derivar el nom Rrom/i (que és el nom que es donen a si mateixos els gitanos en l’idioma Romaní) dels Dom [1]. Aquesta denominació se li donava a l’Índia a una antiga tribu de músics errants. El que és indubtable és que la música forma part de l’escenari vital dels gitanos des de que hi ha documents històrics que es refereixin a ells. Testimonis d’això es recullen per tot Europa des del segle IX en els territoris de l’Imperi de Constantinopla [2]. Els gitanos són ambaixadors de la música d’orient a Europa. Han sabut conservar l’arrel oriental sense renunciar a incorporar noves sonoritats dels autòctons i alhora han configurat les músiques amb les que han tingut contacte. La influència de la sonoritat gitana es deixa sentir en bona part de la música balcànica, tant culta com popular; Franz Liszt, Johannes Brahms són exemple del primer; música Malene, Czardas i Klezmer són exemple del segon. A Espanya, la música gitana està present en Granados, Falla, Turina … i troba un dels seus màxims cims al flamenc.

Lluny d’una visió estàtica i unívoca de la música gitana, la sonoritat romaní continua explorant noves formes expressives; rock, pop, jazz, hip-hop, funky, minimal o techno sonen avui amb accent caló. Una de les músiques gitanes més fructífera i ignorades de les últimes cinc dècades és la música espiritual gitana o Lloances. No hi ha pràcticament bibliografia referent a això i tot i així la seva influència és clara en gran part dels artistes gitanos de les últimes dècades. Es tracta d’un gènere musical ignorat, però que ha tingut i té una silenciosa influència en la música espanyola. Molta de la música gitana o “agitanada” de les últimes dècades no s’entén sense la música espiritual gitana. La seva influència està present en artistes com Los Chichos, Ray Heredia, El Zingaro, Niña Pastori, Ketama, Lole i Manuel, La Barberia del Sud, Manzanita, Parrita, Guadiana, Montse Cortés i un llarguíssim etcètera. No en va molts d’aquests artistes també professen la religió evangèlica i han interpretat i interpreten lloances.

HermanoSisquetoL’última i mediàtica manifestació d’aquesta realitat musical és David Barrull, últim guanyador del concurs televisiu, La Voz de Telecinco. Per més que els coaches del programa s’obstinessin a classificar la seva sonoritat com flamenca, ignoraven que es va formar musicalment en un cor evangèlic, i pertany a l’actualitat a un cor evangèlic. La seva manera de fer música s’ha forjat a les esglésies gitanes i no en els tablaos flamencs. No en va la cançó amb la qual va tenir la valentia i honestedat de guanyar el popular concurs, va ser amb un tema que va popularitzar Rocío Jurado però que va ser compost i interpretat pel Hermano Sisquetó com una lloança gitana, Como las alas al viento.

El context en què es forja i emergeix aquesta música cal situar-lo en la dècada dels seixanta del passat segle. L’èxode rural que va tenir en la societat espanyola també es va donar entre la població gitana. La resposta administrativa davant aquest fet, va ser la concentració dels gitanos a grans barris perifèrics. La conseqüència més coneguda d’aquesta exclusió va ser la creació de barris-gueto i els problemes derivats d’aquests [4]. Però dins de la comunitat gitana també es produïen altres canvis. Aquest període històric, com molts altres referents als gitanos, està encara per investigar. Un dels canvis que s’ha produït en el teixit intragitano i que més conseqüències ha tingut i té, és la variació que es va donar en el registre de les creences religioses. De catòlics devots es passa a evangelistes fervorosos.

Aquest trànsit aquesta per analitzar [5]. Són moltes les qüestions que planteja aquest canvi de registre. El que és un fet és que, en aquest context va sorgir el moviment col·lectiu gitano més significatiu de la seva història. El moviment evangelista gitano va començar a finals dels cinquanta del segle XX per mitjà d’Emiliano Jiménez Escudero, gitano i fill d’uns gitanos nòmades rellotgers [6] .Naturalment és exagerat atribuir a una sola persona la creació del movent evangèlic gitano. Però els que van començar no van ser més d’una vintena d’homes i dones. I convé recordar que ho van fer en un període històric en què la llibertat religiosa no estava permesa. Fet pel qual alguns pastors evangèlics van ser empresonats. Malgrat les dificultats i les reticències inicials de les autoritats i de molts gitanos, aviat les conversions van anar en augment fins a consolidar-se oficialment com a Església Evangèlica de Filadèlfia [7].

Avui compta amb més de 1000 esglésies a Espanya, constituint el moviment col·lectiu gitano més significatiu. Si bé és cert que no tots els gitanos professen aquesta religió, aquesta denominació és la predominant entre els gitanos espanyols. Una de les claus del seu èxit es deu al fet que està creada, gestionada i dirigida per gitanos i per a gitanos sense que això signifiqui que el criteri ètnic sigui condició d’admissió o rebuig. I és dins de les seves esglésies on s’ha desenvolupat una nova manifestació de la música romaní. És per tant una música feta per gitanos i per gitanos.

En aquest sentit Satino Spineli i Paco Suárez [8],enumeren tres àmbits del quefer musical gitano; l’àmbit professional, l’àmbit de l’entreteniment i l’àmbit familiar. En el primer situen la tasca d’aquells que han sabut guanyar-se amb el seu art el reconeixement majoritari (Django Reinhardt, Demetrio Karman, Janos Bihari, Camarón). En l’àmbit de l’entreteniment situen l’activitat de grups musicals semi-professionals que actuen en petites sales. En l’àmbit familiar és on els gitanos interpreten música per a ells mateixos. Seguint aquesta classificació les lloances cal situar-les dins aquest darrer àmbit, és per tant una música feta per gitanos i per a gitanos. Salvant les distàncies podria establir una analogia entre l’actual estat de la música religiosa gitana i el que alguns flamencòlegs criden l’etapa hermètica del flamenc.

La gènesi creativa que porta de la siguiriya a les lloances cal entendre-la com una tensió tràgica entre la necessitat de allunyar-se del flamenc i la impossibilitat de fer-ho. Per qüestions religioses, la música que s’interpretava en les seves celebracions havia d’allunyar-se del regust flamenc [9]. Això obeeix a l’establiment que traça aquesta congregació religiosa entre el profà i el sagrat. El flamenc pertany al profà, “al món”. Això no vol dir que els gitanos evangèlics renunciessin sense més del flamenc sinó que en els llocs sagrats havia d’interpretar-una nova música. Aquesta necessitat va donar lloc a una tensió entre l’herència flamenca i la necessitat de trobar noves formes expressives.

A poc a poc la desmesura i excessos del flamenc van ser harmonitzats pel intèrprets cristians. El crit punyent del cantaor troba el seu destinatari. En aquest gènere musical la profunditat desesperada del quejío troba la verticalitat de la seva esperança. Aquesta torsió ha donat lloc a un nou gènere musical gitano; música espiritual gitana o “Lloances”, que és com les anomenen els membres de la congregació. Aquest gènere musical neix del flamenc dels gitanos, és gitano però ja no és flamenc, encara que la seva sonoritat l’evoca constantment. Això és evident en les primeres lloances, on els deixos i les maneres són directament flamencs i la interpretació és bàsicament realitzada per un/a solista acompanyat per una guitarra [10].

Amb la consolidació del moviment evangèlic també van anar formant-se els cors en les esglésies i amb això les lloances es van anar independitzant del flamenc i guanyant un espai creatiu propi. A partir dels anys 80 es formen els primers cors, integrats per homes i dones i incorporant una autèntica banda d’acompanyament. Guitarres, pianos, violins, flautes, bateries, baixos … acompanyen les veus dels cors. Els cors de les esglésies gitanes han estat i són l’escola on diverses generacions de músics s’han format i continuen formant-se musicalment.

Aquest gènere musical gitano va arribar a la seva maduresa a la fi dels 80 i principis dels 90 amb l’aparició de diferents grups i cantautors/es; La Hermana Tabita, El Coro de Sevilla, la Hermana Loli de Canàries, El Hermano Rayo, El Chango, El Sisquetó, El Hermano Julio, El Bernabé, Antonio Rebló, Salomón Motos, Frasquito Rodríguez … Aquesta efervescència creativa va normalitzar un fenomen que era excepcional ; el cantautor gitano.

La música espiritual gitana es construeix entorn de la manera en què s’articulen les seves celebracions. En la litúrgia gitana distingeixo tres moments: Participació, introspecció i ensenyament-aprenentatge. En els cultes gitanos aquesta és la seqüència habitual, però aquest esquema pot patir variacions, depenent del que els seus membres sentin que és la lliure voluntat de l’Esperit Sant. Cada un dels tres moments es correspon a tres estats que s’intenta concitar en la litúrgia gitana: Acció-participació, introspecció i ensenyament-aprenentatge [11].

Durant la part que he anomenat Participació, es busca la implicació activa de tots els membres de la congregació. Tots canten, tots toquen les palmes, tots resen, tots diuen ¡al·leluia! Habitualment aquest moment es produeix al principi i al final dels cultes, tot i que pot donar-se el cas que aquest moment es prolongui d’inici a fi. El segon moment al que he anomenat, d’introspecció apareix quan es dóna un clima on els fidels entren en un estat de reflexió interior i de comunicació amb la divinitat. Aquest moment és el més díscol dels tres. Pot aparèixer en qualsevol moment dels cultes o no aparèixer en absolut. Quant al tercer moment que he anomenat d’ensenyament-aprenentatge, tenen lloc els ensenyaments que els pastors transmeten als membres de la seva comunitat mitjançant les predicacions diàries. I en tots aquests moments està present la música. D’aquesta cor sorgeixen les lloances gitanes, de trobar sons i maneres que reprodueixin i facilitin els tres moments esmentats. Sobre aquesta premissa estableixo la següent classificació dins de les lloances gitanes: de goig, d’adoració i d’ensenyament.

Les lloances de goig busquen la participació de tota la comunitat a través de la música [12]. Les d’adoració acostumen a ser interpretades per un o una solista acompanyat d’un cor en les tornades [13]. La intenció d’aquestes lloances és contribuir a la creació d’un clima de recolliment interior. Les lloances d’ensenyaments són aquelles que el contingut de les seves lletres busquen transmetre una lliçó moral. La interpretació d’aquest tipus de lloances sol realitzar-se per un sol intèrpret, el que ha donat lloc a tota una generació de cantautors i cantautores [14]. A aquestes cal afegir un nou tipus de lloances que estan sorgint, lloances per dansar. La introducció de la dansa en les celebracions és una extensió de la també incipient dramatúrgia religiosa gitana. Tots dos fets són molt recents per poder tenir una perspectiva adequada dels mateixos. No obstant això era pertinent fer notar aquesta nova tipologia de lloances per fer constar la vitalitat d’aquest gènere musical.

La vitalitat i vigor d’aquest gènere musical és palpable en la contínua creació de produccions discogràfiques que es tradueix en una incipient professionalització d’un mercat intern. Tot i que la qualitat d’aquestes produccions musicals és molt dispar, molt del millor del saber fer musical gitano està ara a més d’en els tablaos també en els temples, o potser només ha tornat a ells.

Bibliografía:
  • Cantón Delgado, Manuela: Gitanos Pentescotanles, Sevilla: Sigantura Demos 2004
  • De Vaux de Foletier F. Mil años de Historia de los Gitanos. Barcelona: Plaza y Janes, 1974
  • Jiménez Escudero, Emilio: Memorias, Barcelona: RTV amistad 2005
  • Kenrick, Donald: Los Gitanos de la India al Mediterráneo. Madrid: Interface. 1995
  • San Román Espinosa, Teresa: La diferencia inquietante, Barcelona: Siglo XXI 2001
  • Spinelli, Santino / Suárez, Paco: Los gitanos y la música. Barcelona: Rev. I Tchatchipen nº 36 Pág.40-47 -2001
Escrit per Isaac Motos.