El Pla Integral del Poble Gitano continua treballant per fer front a les demandes de la població gitana en l’actual crisis sanitària

El Pla Integral del Poble Gitano continua treballant per fer front a les demandes de la població gitana en l’actual crisis sanitària

L’escenari actual marcat per l’Estat d’Alarma i el tancament de la majoria de les oficines del país ha obligat a moltes persones a treballar des de casa. Aquest és el cas de l’equip tècnic de el Pla Integral de el Poble Gitano que, encara que hagin abandonat la seva oficina al departament de Treball, Afers Socials i Famílies, continuen treballant en el desenvolupament de diferents accions, principalment tractant de donar resposta a les necessitats sorgides entre la població gitana arran de la crisi generada pel coronavirus.

L’Estat d’Alarma causat per la situació sanitària actual amb el Covid-19 afecta a la normalitat i dia a dia del Pla Integral del Poble Gitano (PIPG) donat que porten a terme polítiques públiques amb un grup molt vulnerable a la crisi actual, com és el cas del Poble Gitano. L’equip del PIPG ha adaptat la seva acció a la situació d’urgència que vivim.

Tot i no oblidar les línies, prioritats i actuacions del PIPG actualment s’està posant el focus d’actuació en els següents punts clau relacionats amb la situació sanitària:

  1. afavorir l’accés de les famílies gitanes als recursos que s’ofereixen des de les administracions; facilitar informació entenedora sobre els diferents tipus d’ajudes destinades als afectats/es per la situació sanitària;
  2. assessorar i acompanyar a les entitats i persones que es posen en contacte amb l’equip per a qualsevol dubte en les tramitacions, suport en TICs, etc;
  3. gestionar fons extraordinaris per poder dotar extraordinàriament els ajuntaments i que aquests, puguin atendre amb més recursos les necessitats del Poble Gitano en el seu territori (ajuts per aliments i higiene, ajuts econòmics bàsics per pèrdua d’activitat, ajuts a la venda ambulant, ajuts per material educatiu i informàtic).

Des de la unitat del Poble Gitano són conscients de que la informació rigorosa és molt important ja que si no ho és, posa en perill les persones que la consumeixen,  i en una societat tan informatitzada qualsevol informació errònia pot esdevenir viral. De la mateixa manera, una bona informació pot portar conseqüències molt positives ja que pot generar bons hàbits i coneixement sobre drets i deures en aquest temps tan convuls. És per això, que s’han produït petites píndoles informatives en forma de vídeo relacionats amb la crisi sanitària i el confinament:  com és el dia a dia dels gitanos i gitanes en el confinament, ajuts pels autònoms autònomes de Catalunya, ajuts per habitatge, treball, etcètera. Aquests vídeos estan tenint moltes visualitzacions, fet que contribueix també a combatre l’antigitanisme, perquè mostra la realitat de la població gitana lliure d’estereotips i com a ciutadans i ciutadanes d’aquest país que, com qualsevol altre, lluita pe sortir endavant i protegir la seva família del virus.

Ara bé, degut a la crisi sanitària del Covid-19, moltes actuacions del PIPG s’han vist afectades, de tal manera que s’han hagut d’ajornar.

Actuacions en l’àrea d’Educació

Aquestes han vist afectades el seu funcionament, tot i així el PIP s’ha adaptat a les circumstàncies i ha canviat el format de les classes realitzades fins ara, ja que s’estan realitzant de manera online, però gràcies a l’esforç del equip PIPG i dels docents les classes se segueixen fent.

– Grup d’Accés a la Universitat per a majors de 25 anys:  S’està realitzant de forma online amb diferents plataformes, i s’està donant el suport màxim a tot l’alumnat des de diferents vies, utilitzant les eines necessàries i els dispositius existents, recolzats en tot moment per tot el professorat docent i amb la gestió i seguiment dels diferents coordinadors.

– Preparació de la Prova d’Aptitud Personal: donant suport als alumnes que pretenen superar la prova d’aptitud personal (PAP) que es requereix a la universitat per poder accedir als graus d’educació primària o magisteri. Aquest curs, també s’està duent a terme via online utilitzant les eines necessàries i els dispositius existents, amb l’ajuda de dues persones gitanes graduades i amb experiència en la matèria, els quals s’estan encarregant de la docència dels alumnes.

– Seguiment dels estudiants i estudiantes d’estudis postobligatoris. Tot i que és una feina que es pot fer telemàticament, no es pot rebre als estudiants a les oficines del PIPG per fer  entrevistes o grups de treball de reforç educatiu. El que sí que s’està fent actualment amb aquesta situació d’emergència, és contactar amb tots els estudiants i estudiantes contínuament, via telefònica i per correu electrònic, per fer seguiment, detectar possibles dificultats i/o problemes amb els que es puguin trobar, i oferir ajuda en termes d’organització d’estudis, reforç educatiu, etc.

En aquest àmbit d’educació, s’ha posat més el focus en oferir ajuda d’autogestió dels estudiants i l’apoderament ja que, degut a l’estat de confinament,  els i les estudiantes es veuen sols i soles i hi ha més tendència a l’abandonament dels estudis. En aquest sentit, es fan videoconferències conjuntes amb els estudiants i estudiantes per tal de animar-se mútuament i resoldre dubtes o problemes que es trobin. D’aquesta manera, els estudiants i les estudiantes senten que no estan sols i soles.

Actuacions en l’àrea de Justícia

Aquestes actuacions s’han vist afectades a tal punt que s’han hagut d’ajornar reunions amb directors i coordinadors del Departament de Justícia, i amb els grups de treball previstos en aquestes dates de crisis sanitària. Fins ara, s’ha pogut aconseguir en aquest àrea abordar accions com: la realització de cursos de salut per a dones gitanes en centres penitenciaris; acostar als interns i internes gitanos al Servei d’Orientació Jurídica (SOJ) en els centres penitenciaris, a través del projecte pilot de mediació; i, sessions informatives sobre els serveis jurídics existents i l’accés al SOJ en diferents barris amb una alta concentració de població gitana.

La situació actual impedeix implementar pel moment accions de l’àrea de Justícia com la implementació de més cursos de salut per a dones gitanes als centres penitenciaris; la incorporació de treballs en benefici de la comunitat, preferentment als centres educatius d’atenció primària; la creació d’un grup de treball conjunt entre el Departament de Justícia i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per analitzar i estudiar el tema de la situació del culte religiós evangèlic en els centres penitenciaris i les possibles accions específiques a implementar; l’augment d’agents pastorals evangèlics als centres penitenciaris; i, la implementació del projecte de mediació als centres penitenciaris.

El Curs d’Especialització en Gestió Alternativa de Conflictes, Mediació Comunitària i Familiar aplicada al Poble Gitano continua impartint-se via online.

Actuacions en l’àrea de Joventut

Aquestes s’han vist afectades a tal punt que s’han hagut d’ajornar reunions amb els grups de treball previstos en aquestes dates de crisis sanitària. Per una banda, s’ha aconseguit en aquest àmbit: la creació d’un grup de treball sobre Joventut gitana, compost per gitanes i gitanos de diferents barris i amb perfils diversos; la realització de la primera reunió de treball del grup de Joventut Gitana de Catalunya; la visibilització de joves gitanes i gitanos esportistes d’alt rendiment, o referents similars, per fomentar hàbits esportius entre la Joventut gitana; i, la continuïtat sobre la gestió del 1er Congrés Internacional de la Joventut Gitana del Segle XXI. Ara bé, degut a la situació sanitària actual, no es poden de moment implementar les següents accions: l’assessorament a joves gitanes i gitanos sobre el sistema de microcrèdits, les franquícies solidàries i les cessions solidàries d’empreses; o dur a terme accions concretes encaminades a augmentar la participació política, social i científica de la joventut gitana a Catalunya.

Actuacions en l’àrea de Dona i igualtat de gènere

Aquestes s’han vist afectades a tal punt que s’han hagut d’ajornar els grups de treball previstos en aquestes dates de crisis sanitària, accions portades a terme resultat dels grups de treball i grups de coordinació en aquest àmbit.

Actuacions en l’àrea d’Habitatge

Moltes de les necessitats sorgides arran de l’actual situació han obligat al PIPG a  posar el focus especialment a l’àmbit d’habitatge. En termes d’habitatge, hi ha molt a fer, començant per recavar informació, filtrar-la i traspassar-la a la comunitat gitana ja que tota la informació que es dóna, tant al BOE com als mitjans de comunicació, és  una informació molt dispersa i poc concreta.

A més, el Poble Gitano, amb la seva vulnerabilitat específica i particular, necessita respostes ràpides i efectives per poder combatre aquesta crisi sanitària. La gran majoria de les famílies gitanes s’han vist afectades tant en habitatge com laboralment per la situació de crisis econòmica degut a que es troben en situació d’atur, ja que la gran majoria de famílies gitanes son treballadors autònoms o per compte propi, fan venda ambulant o recollida de ferralla.

Per tal de poder ajudar a les famílies gitanes que es veuen afectades en termes d’habitatge, tal i com hem esmentat abans, des del PIPG estan elaborant uns vídeos sobre com actuar davant de problemes amb el pagament d’hipoteques o lloguer. En aquests vídeos, expliquen pas a pas quines ajudes hi ha per part de la Generalitat o de l’Estat, com demanar aquestes ajudes i es faciliten les adreces i contactes per tal de que puguin accedir a dites ajudes. A més de posar un contacte permanent del PIPG per qualsevol consulta relacionada amb aquest àmbit.

Per tant, com queda clar amb aquests exemples, el funcionament de la unitat del PIPG es veu afectat, però aquesta s’està sabent adaptar a les circumstàncies i, gràcies al companyerisme i a les TICs, segueixen treballant amb força i valentia en tots els àmbits, posant l’accent en aquelles actuacions que poden ser significatives i d’ajuda per afrontar la crisi sanitària pel Covid-19 que es viu arreu.

Un nou escenari de treball post-Covid pel Pla Integral del Poble Gitano

Tant el departament de Treball, Afers Socials i Famílies com l’equip del Pla Integral del Poble Gitano estan treballant actualment en el període posterior al confinament. Algunes de les accions específiques a més de les comentades anteriorment són la desinfecció d’espais de les entitats gitanes i altres espais on duguin a terme activitats les entitats i gestionar l’estiu educatiu i curs 2020-21, on tots i totes haurem de fer un esforç extraordinari per pal·liar l’impacte educatiu del confinament en un alumnat que ja partia de desavantatge anteriorment.

A més, es redefiniran alguns elements de l’Estudi de la Població Gitana a Catalunya.

D’altra banda, es començarà a elaborar el V Pla integral, que incorporarà, òbviament, accions per superar els efectes específics de la crisi del Covid-19 en la població gitana a Catalunya.

Les accions del 4rt PIPG de les línies generals tals com Salut, Habitatge, Treball, etcètera tenen una incidència directa en la lluita contra la crisi sanitària provocada pel Covid-19. Per tant, no serà necessari un canvi extrem en les seves accions, tot i que sí que hi haurà una focalització en aquelles que siguin més efectives per pal·liar les conseqüències del Covid-19.

Ara bé, si hi ha quelcom que està demostrant l’equip del PIPG i que ha demostrat en la seva trajectòria és capacitat d’adaptació i ganes incansables de treballar per la millora del Poble Gitano. Així doncs, tot i no poder conèixer amb exactitud les conseqüències que aquest crisis  tindrà, i per tant, no poder explicar concretament en què canviarà el PIPG, l’equip garanteix que “ens deixarem la pell per adaptar-nos al que la situació ens demani i lluitarem sempre pel que sigui millor pel Poble Gitano”.

El Pla Integral del Poble Gitano manté els mateixos canals de comunicació i contacte

El PIPG té habilitades totes les adreces electròniques que estan fent servir des d’abans de la crisi sanitària, de les quals la general és poble.gitano@gencat.cat,  però tot l’equip està atenent les consultes i processos amb normalitat des de les adreces electròniques. El telèfon del PIPG, el 93 882 24 30, actualment està gestionat pel secretari del responsable del PIPG, Alfredo Reyes. Ell deriva les consultes en funció de la temàtica.

A més, tant al Museu Virtual del Poble Gitano, als canals de Youtube i xarxes socials, i els vídeos que es llancen des del PIPG, es faciliten els contactes telefònics i adreces electròniques del PIPG per garantir que tothom es pugui adreçar a l’equip tècnic.

 

 

Sobre el autor

Respondre