Save the Children denuncia les desigualtats que afecten a infants gitanos en el sistema educatiu i destaca les accions del Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya com a polítiques de referència

Save the Children denuncia les desigualtats que afecten a infants gitanos en el sistema educatiu i destaca les accions del Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya com a polítiques de referència

L’organització internacional Save the Children va publicar el passat dotze de març un estudi avaluant la situació de la infància a Catalunya i va subratllar les desigualtats que incideixen en els nens i nenes gitanes en l’àmbit de l’educació.

L’informe presentat per l’organització, “Aquí, avui, encara” , tracta d’apropar-se a la realitat en què viuen els infants a Catalunya i analitzar les dificultats que tenen en l’exercici dels seus drets i el gaudiment d’una vida digna i plena. Aquest posa de manifest dades molt preocupants, com ho és que 1 de cada 4 nens visqui en situació de pobresa o que 1 de cada 2 víctimes d’agressió sexual sigui menor d’edat. Save the Children també denuncia que la inversió de l’Estat en la protecció social per a la infància no només és insuficient sinó que és de les més baixes de tota Europa, ja que només representa un 0.8% del PIB.

La finalitat de l’estudi és oferir la possibilitat de comprendre millor les problemàtiques que afecten als infants per tal de generar polítiques que facilitin la seva solució. Així també, l’organització que vetlla pels drets dels infants ha volgut conèixer de primera mà la situació en què es troba la infància gitana.

L’estudi es fa ressò de diferents iniciatives emmarcades dins del Pla Integral del Poble Gitano de Catalunya com a polítiques de referència en l’àmbit de l’educació i denuncia les desigualtats que afecten a infants gitanos en el sistema educatiu:

“Malgrat haver millorat les taxes d’escolarització d’aquest col·lectiu en educació infantil i primària,  el 64% de l’alumnat gitano no acaba l’ESO, un percentatge molt més elevat que el conjunt de l’alumnat.”

“A més, els alumnes gitanos són principalment segregats a “centres-gueto”, caracteritzats per una reducció dràstica dels continguts curriculars oficials i una alta concentració d’alumnes de baix nivell socioeconòmic. La  concentració  d’alumnat  gitano  en  aquest  centres,  la  implementació d’actuacions educatives no reconegudes per la comunitat científica i que contribueixen a més fracàs escolar, i fins i tot la segregació de l’alumnat gitano a aules “especials” de baix rendiment, condueix generalment a una reducció i a una pèrdua de qualitat dels continguts d’aprenentatge, que finalment desemboca en una pèrdua d’oportunitats per aquell alumnat .”

Save the Children també apunta a la falta de reconeixement de la cultura gitana com un dels factors que intervé en l’alta taxa d’abandó escolar entre els infants gitanos:

“L’omissió de la cultura gitana com a cultura de la societat catalana en els llibres de text, associada a la manca de referents positius tant a dins com fora dels centres educatius, contribueix a que els alumnes gitanos no finalitzin l’educació obligatòria, ni arribin a l’educació post obligatòria. És per tant molt important crear referents gitanos d’èxit que puguin servir d’exemple per trencar estereotips.”

Igualment, l’informe també posa de relleu la impossibilitat de conèixer d’una manera més acurada la situació real de la infància gitana per la inexistència de dades específiques sobre la població gitana:

“Fer un diagnòstic acurat de la situació dels nens i nenes gitanos a Catalunya és encara molt difícil ja que no existeix cap cens oficial d’habitants gitanos. Aquesta limitació ve donada, principalment, per de la normativa sobre  protecció  de  dades  de  caràcter  personal que  preserva  les  dades  que  continguin  informació  sobre procedència  ètnica,  entre  d’altres. Tot i que això impossibilita conèixer de manera rigorosa la situació del Poble Gitano, sí que hi ha nombrosos estudis, informes i resolucions europees que aporten informació contrastada i insten els estats membres a  intensificar  el  treball  amb  la  població  gitana.  Segons  estimacions  del Pla Integral del Poble Gitano serien uns 80.000 els gitanos que viuen a Catalunya, però no se sap de quants infants podríem parlar.”

Sobre el autor

Pedro Casermeiro
Pedro Casermeiro és llicenciat en Psicologia per la Universitat de Barcelona. És membre de la directiva de Rromane Siklǒvne i de la Fundació Privada Pere Closa. Pedro també es formador en llengua romaní i coordinador del “Museu Virtual del Poble Gitano a Catalunya”.

Respondre