La FAGiC realitza unes jornades formatives en matèria de salut amb estudiants d’infermeria

La FAGiC realitza unes jornades formatives en matèria de salut amb estudiants d’infermeria

Divendres passat, la FAGiC va realitzar unes jornades de salut a la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona amb la finalitat de sensibilitzar als estudiants sobre les desigualtats en salut que afecten a la comunitat gitana.

La Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya (FAGiC) ha organitzat aquest any les seves ja tradicionals jornades de salut a l’epicentre de la formació dels professionals sanitaris, a la Facultada de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona i emmarcada dins de l’assignatura Cultura, Societat i Salut del grau d’infermeria.

La jornada formativa va comptar amb diferents ponències i taules de debat al voltant de les desigualtats de salut que afecten la comunitat gitana i diferents experiències professionals, un programa amb el qual la FAGiC vol “establir ponts de diàleg amb els professionals de la salut per ajudar a eliminar els estereotips i estigmes que es perpetuen en l’imaginari de la societat i que, finalment, acaben incidint en la salut de la comunitat gitana”, va explicar Esther Fernández, responsable de l’àrea de salut de la FAGiC.

Desigualtats en salut

A la primera de les ponències, Javier La Parra, doctor en Sociologia i professor de la Universitat d’Alacant, va mostrar els resultats d’un estudi comparatiu de la salut de la comunitat gitana i la població general en el qual es posen de manifest les desigualtats existents i el seu manteniment al llarg del temps.

Les dades s’han obtingut després de comparar les Enquestes Nacionals de Salut i dues enquestes específiques realitzades amb població gitana els anys 2006 i 2014. En ambdues enquestes es van recopilar dades sobre l’estat de salut percebut per les gitanes i els gitanos, a més de problemes concrets de salut o l’accés als serveis sanitaris.

De l’última enquesta realitzada el 2014 s’extreu que un 65,3% dels homes gitanos i un 55% de les dones gitanes consideren que el seu estat de salut és bo o molt bo, mentre que en la població general el percentatge augmenta a un 77,7% i un 70,4%, respectivament. També s’observa una clara desigualtat en la resta d’indicadors estudiats, patint la població gitana més problemes de salut d’índole crònica, problemes de vista, d’oïda, bucodentals, obesitat i sobrepès.

Si comparem les enquestes realitzades amb població gitana de 2006 i 2014 no es detecten millores significatives, mentre sí que es van detectar millores a la població general, de manera que no només es pot afirmar que es mantenen les desigualtats en salut detectades el 2006, sinó que a més han augmentat.

La Parra va explicar que “les desigualtats en salut es produeixen més enllà del sistema sanitari” i que aquestes “es produeixen a causa de molts altres condicionants de tipus social, econòmic, laboral o polític”. És el que l’Organització Mundial de la Salut denomina com “determinants socials de la salut”, els quals expliquen que les mancances en l’àmbit d’habitatge, els recursos econòmics o l’educació, entre d’altres aspectes, incideixen al benestar i la qualitat de vida de les persones. Les persones o grups poblacionals que pateixen processos d’exclusió social poden veure limitat el seu accés als serveis sanitaris. Altres factors com el gènere, l’edat, la classe social, l’ètnia o la zona on es resideix també poden ser factors de risc i promotors de desigualtats en salut.

La discriminació, font de desigualtat

Dins el marc dels determinants socials de la salut s’explica perquè grups minoritaris pateixen amb més freqüència desigualtats dins d’aquest àmbit; desigualtats que no només es deuen a tot un seguit de factors socioeconòmics, sinó que a més s’expliquen des de la discriminació que el grup pot experimentar en l’accés i ús dels serveis sanitaris.

La discriminació que històricament ha patit el poble gitano al llarg de la història ha conduït a un procés d’exclusió social que es manifesta en tots els àmbits de la vida i que incideix finalment en l’estat de salut dels gitanos i les gitanes. Les dificultats per trobar una feina, per aconseguir els recursos econòmics necessaris per cobrir les necessitats bàsiques d’una família, per accedir a un habitatge digne, per a què els més petits puguin créixer i educar-se en un context adequat, acaben per incidir en la qualitat de vida i deteriorament de la salut de les persones gitanes.

Maria Eugenia González Angulo, treballadora social de la Federació Autonòmica d’Associacions Gitanes de la Comunitat Valenciana (FAGA), va explicar que l’exclusió del poble gitano empobreix la societat en general, ja que deixem de comptar amb el potencial de tot un poble, “quan canvies l’enfocament, a escoltar una altra realitat, a veure altres coses que no ens expliquen, és quan realment podem canviar la nostra estructura mental per apropar-nos al poble gitano des de les seves fortaleses, des del que tot poble pot aportar com a poble a la societat majoritària, i no a l’inrevés. En general, la societat majoritària tendim a pensar «què podem fer pels gitanos?» o «què hem de fer?», I ens equivoquem en no adonar-nos que els gitanos poden fer coses també per nosaltres, per la societat majoritària, i és moltíssim “.

Maria Eugenia va indicar també que el fet de “no comptar amb la participació del poble gitano en la generació de les polítiques de salut dirigides a ells mateixos” és un clar exemple de “discriminació”.

María Félix, terapeuta ocupacional de FAGA, va advocar per un enfocament de la “equitat en salut”, una orientació que persegueix que totes les persones puguin gaudir de la millor salut independentment de la seva posició social o altres condicionants socioeconòmics.

María Félix també va explicar que molts gitanos se senten discriminats en els serveis de salut i van acompanyats al metge o eviten queixar-se per por de ser mal atesos. En aquest sentit María Félix va assenyalar als estudiants que “la línia vermella es troba al codi deontològic. La cultura de la persona a la qual s’atén no ha de variar els principis bàsics del codi, la beneficència i la no maleficència. El límit està en que jo, com a persona que va a ser atesa per tu, no senti que el teu codi deontològic va ser variant depenent de com jo sigui o em comporti”.

Sobre el autor

Pedro Casermeiro
Pedro Casermeiro és llicenciat en Psicologia per la Universitat de Barcelona. És membre de la directiva de Rromane Siklǒvne i de la Fundació Privada Pere Closa. Pedro també es formador en llengua romaní i coordinador del “Museu Virtual del Poble Gitano a Catalunya”.

Respondre