El Govern aprova la quarta edició del Pla Integral del Poble Gitano

El Govern aprova la quarta edició del Pla Integral del Poble Gitano

Dimarts passat, el govern de Catalunya va aprovar la quarta edició del Pla Integral del Poble Gitano de Catalunya, que tindrà vigència fins l’any 2020.

Aquesta nova edició del Pla Integral dóna continuïtat a la voluntat de les institucions catalanes d’incloure al poble gitano i la seva cultura a la societat catalana en un marc d’igualtat d’oportunitats. El Pla recull més de 200 accions afirmatives enfocades a  aconseguir l’èxit educatiu de l’alumnat gitano i de les seves famílies, a millorar les condicions de treball, salut i habitatge de la comunitat gitana de Catalunya, i a promoure el reconeixement i el respecte de la cultura gitana com a part de la identitat catalana, superant així els estereotips i prejudicis en vers el Poble Gitano. Entre les novetats d’aquesta nova edició del Pla Integral es troba:

  • l’aposta ferma del Govern per crear l’ICPG, l’Institut Català del Poble Gitano;
  • el compromís d’implementar accions avalades científicament pel seu impacte social, com ara la expansió de les Actuacions Educatives d’Èxit a centres educatius situats en barris amb una alta concertació de població gitana;
  • la incorporació de persones gitanes professionals a l’equip tècnic del Programa del poble gitano i la innovació social per tal d’assegurar que aquest equip té una perspectiva multicultural, que integra els punts de vista, les experiències i la professionalitat de persones gitanes i no gitanes;
  • la creació d’un grup de seguiment i avaluació del pla, format per persones gitanes de diferents perfils, prioritzant la participació de persones gitanes que tradicionalment no estan incloses en aquests processos de participació;
  • la creació de nous àmbits específics de treball com el de “Dona i igualtat de gènere”, “Joventut”, “Població gitana d’Europa”, i “Mitjans de comunicació”;
  • o el compromís de garantir la participació de persones gitanes també en la implementació de les actuacions de Pla, entre d’altres.

L’eix  vertebrador  d’aquesta nova edició del  Pla  es  basa  en  cinc  elements  principals: el desenvolupament de mesures i accions que estiguin directament destinades a millorar la situació social del poble gitano; la  implicació  de  la  població gitana en tot el procés; la contextualització en el marc europeu, estatal i català de les polítiques públiques adreçades al poble gitano; la col·laboració i el diàleg permanent amb les autoritats locals i, per últim, la consonància amb els resultats de les recerques de major impacte, que estan contribuint a la millora de la situació del poble gitano.

Així, el  IV Pla Integral  estableix  quatre  objectius  generals  bàsics:

  • Definir polítiques d’actuació específiques a favor del Poble Gitano de Catalunya, partint de recomanacions i evidències que han demostrat científicament tenir èxit en la promoció i la inclusió de les minories ètniques en general, i/o del Poble Gitano en particular;
  • Desenvolupar estratègies per implementar actuacions d’èxit en tots els àmbits d’actuació del Pla: educació, treball, habitatge, salut, cultura, dona, joventut, participació social, interior, justícia, mitjans de comunicació i ens locals;
  • Equiparar socioeconòmicament els gitanos i les gitanes de Catalunya en risc d’exclusió social amb la societat de la qual formen part;
  • Promoure la cultura gitana com a part de la cultura catalana, fent difusió dels seus valors i de la seva contribució a la cultura de Catalunya.

Igual que al 3r Pla integral (2014-2016), en l’elaboració d’aquest 4t Pla s’ha posat un èmfasi especial en la implicació real de les persones gitanes en la definició de les polítiques que els afecten. La participació decisiva i la implicació gitana ha estat molt present a través de la creació d’un equip de renovació del Pla integral del poble gitano, compost per un total de vint persones (nou dones gitanes, vuit homes gitanos, dues dones no gitanes i un home no gitano). En total, l’equip de renovació s’ha reunit en un total de vuit sessions per tal de dissenyar, esmenar i validar totes i cadascuna de les mesures d’aquest Pla. És important destacar que el Consell Assessor del Poble Gitano ha estat qui ha esmenat i validat el contingut i tot el procés de renovació en el seu conjunt, abans d’informar la Comissió Interdepartamental del Pla Integral del poble gitano de la proposta. A més, a fi d’oferir una resposta encara més ajustada a les necessitats i propostes del poble gitano, el Pla ha fet un procés participatiu a través de sessions de debat a diferents localitats que tenen una taxa elevada de població gitana: Reus, Viladecans, Barcelona i Terrassa. Aquestes sessions han tingut l’objectiu de recollir les aportacions de la comunitat gitana durant el procés de disseny i de desenvolupament del Pla, especialment de les persones gitanes que no participen tradicionalment en l’elaboració de polítiques públiques.

Coneix el Pla Integral del Poble Gitano 2017-2020

 

 

 

 

Sobre el autor

Respondre