No vull anar a una escola segregada!

No vull anar a una escola segregada!

La Fundación Secretariado Gitano llança una campanya en els mitjans de comunicació per tal de denunciar la segregació escolar que afecta al Poble Gitano.

El perquè d’aquesta campanya.

Cada any, la Fundación Secretariado Gitano (FSG) desenvolupa una campanya de sensibilització orientada a millorar la imatge del poble gitano o a denunciar diferents barreres socials a les què s’enfronta. Enguany, la campanya llançada per la FSG vol cridar l’atenció sobre la segregació escolar que, al segle XXI i en un estat democràtic, pateix la comunitat gitana. La campanya neix amb el lema “agrupar nenes i nens gitanos en aules i centres educatius segregats perpetua la discriminació i la desigualtat”.

Però, què és la segregació escolar? Molt senzill, quan en un centre educatiu o en una aula es concentra alumnat amb diferents característiques, tals com ètnia, situació econòmica o social, d’una manera desproporcionada a com es dóna en la societat de manera natural. Dit d’una altra manera, la segregació escolar es trobar-nos amb escoles on la població gitana arriba fins al 90% de l’alumnat quan al barri de l’escola no representen ni el 20% de la població.

Lo negatiu d’aquestes mesures que poden semblar neutres i que, sovint, estan argumentades en el relativisme cultural, amb arguments del tipus ‘és que els gitanos prefereixen estar tots junts’, el que aconseguim és dificultar, encara més, la capacitat de promocionar social i econòmicament a l’alumnat gitano, ja que el nivell acadèmic impartit en aquests centres disminueix considerablement.

Així es contribueix a la perpetuació de l’exclusió social de la infància i joventut gitana, retallant la seva capacitat per triar un futur digne i en igualtat de condicions que la resta de la societat. De fet la segregació escolar es contempla pel Tribunal Europeu de Drets Humans com una vulneració al dret a l’educació.

Què denuncia la FSG amb aquesta campanya?

– Denúncia tot tipus de segregació escolar;

– Denúncia que la segregació escolar contravé la nostra legislació i les recomanacions d’organismes internacionals;

– Recolza una adequada i equilibrada escolarització de l’alumnat gitano;

– Posa en relleu, la quantitat d’escoles ‘gueto’ on es concentren nens i nenes gitanes i/o pertanyents a comunitats d’origen migrant;

– Exigeix ​​al govern que garanteixi la qualitat de l’educació de manera uniforme i equitativa;

– Anuncia que urgeix posar en marxa mesures per assegurar que nens i joves gitanes i gitanos acabin l’educació obligatòria i assegurar mesures per a una distribució equitativa dels alumnes en les diferents escoles;

– Ressalta que la persistència de la segregació escolar es deriva, en alguns casos, de la segregació residencial i afecta a grups desfavorits i minoritaris com ho són les comunitats gitanes o migrants;

– Crida a tots els poders públics a impulsar i implementar mesures per corregir la segregació escolar.

Sota aquestes premisses, la FSG treu a la llum una xacra que amb prou feines és evident en els mitjans de comunicació i que, malauradament, afecten un alt índex de l’alumnat d’aquest país, disminuint les oportunitats socials per a les classes, precisament, més desfavorides, i mostrant un exemple més de la secular discriminació que afecta el poble gitano a Espanya, després de 600 anys de la seva arribada.

Podeu visitar la campanya a la següent pàgina web:

www.noquierounaescuelasegregada.org

Sobre el autor

Daniel Diaz Heredia
Daniel Díaz Heredia es estudiant d’Història de l’Art i mediador social. Ha treballat com a dissenyador a l’empresa Avatars of War i es troba finalitzant la seva formació com a il·lustrador a l’acadèmia Joso. A més a més, Daniel és voluntari i col·laborador de l’associació d’estudiants gitanos Rromane Siklǒvne.

Respondre