El Pla Integral del Poble Gitano posa en marxa diferents Grups de Treball

El Pla Integral del Poble Gitano posa en marxa diferents Grups de Treball

Una de les eines de les quals es dota el Pla Integral del Poble Gitano per fer el seguiment dels objectius i les accions desenvolupades, són els grups de treball. Aquests permeten la participació de representants del Poble Gitano i d’altres organitzacions socials per tal de fer més operativa la posada en marxa de les diferents accions.

El Grup de Dona treballa per reduir les desigualtats socials que afecten a les dones gitanes

Cada grup de treball es centra en un àmbit d’intervenció concret, i entre les seves funcions més genèriques es troba la possibilitat de proposar accions, temporitzar-les i fer el seguiment de les mateixes, fer de pont de comunicació entre la comunitat gitana i el Pla Integral tot garantint que les necessitats de la comunitat són adreçades amb les actuacions del propi pla.

Els darrers mesos el Pla Integral ha posat en marxa els grups de treball de joventut, dona, llengua romaní i un grup per elaborar una llei per eradicar l’antigitanisme. A excepció d’aquest darrer grup, que ja s’ha pogut reunir dues vegades, la resta s’han reunit per primera vegada i es preveu que les seves trobades siguin de caràcter mensual.

El grup per l’eradicació de l’antigitanisme va ser el primer dels grups en iniciar la seva tasca i prepara una llei que serà presentada al Parlament de Catalunya per tal de combatre el racisme que pateixen gitanes i gitanos. Les persones que formen part del grup tenen experiència o formació en dret, o bé tenen experiència professional vinculada amb casos d’antigitanisme. No és un grup tancat, ja que s’espera la participació puntual d’altres persones especialistes dels departaments d’interior, treball o educació.

El grup de treball de dona ho conformen dones gitanes que tenen experiència, coneixement o formació en temes diversos, però des del treball amb les pròpies gitanes. A més de fer el seguiment dels diferents objectius del Pla en matèria d’igualtat de gènere, el grup col·labora en l’organització de l’ “Estudi sobre l’arribada de les dones gitanes a Europa (codis, valors i identitats)” i en l’elaboració d’un mòdul formatiu –Feminisme gitano, perspectiva de gènere dins del Poble Gitano, i diversitat sexual i de gènere dins d’aquesta comunitat– per incloure’l als postgraus i màsters sobre gènere de les universitats catalanes.

El grup de treball de joventut ho conformen persones amb formació o experiència de treball amb joves gitanos i gitanes. El grup col·labora en el compliment dels objectius del Pla Integral en matèria de joventut, però molt especialment treballa en l’organització del que serà el “1r Congrés Internacional de la Joventut Gitana del Segle XXI”.

El Grup de Llengua Romaní va sorgir a petició expressa d’un grup d’entitats gitanes. En formen part del mateix persones amb formació en llengua romaní, lingüistes i persones que parlen el Romanò com a llengua materna. En la seva primera reunió el grup va debatre sobre les dificultats que entranya el repte de recuperar la llengua romaní a Catalunya i va establir com a prioritats donar visibilitat i dignificar de la llengua romaní. El grup també col·labora en l’elaboració d’un diccionari oficial “Català-Romanò”.

Un cop es tanqui la consulta pública que el Govern de Catalunya ha obert entorn a la creació de l’Institut Català del Poble Gitano, es posarà en marxa un grup de treball que discutirà sobre la configuració del mateix, facilitant que la veu del màxim nombre de persones gitanes pugui ser tinguda en compte. Entre els integrants d’aquest grup es troben membres del Consell Assessor del Poble Gitano i persones amb experiència i formació en el treball amb el Poble Gitano.

Sobre el autor

Pedro Casermeiro
Pedro Casermeiro és llicenciat en Psicologia per la Universitat de Barcelona. És membre de la directiva de Rromane Siklǒvne i de la Fundació Privada Pere Closa. Pedro també es formador en llengua romaní i coordinador del “Museu Virtual del Poble Gitano a Catalunya”.

Respondre